Afkortingen

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z 
AA Automobile Association (UK)
AAAM Association for the Advancement of Automotive Medicine
AAM Alliance of Automobile Manufacturers
ABS AntiBlokkeerSysteem (Anti-lock Braking System)
ACC Advanced Cruise Control
ACEA Association des Constructeurs Européens d'Automobiles
ADA Advanced Driver Assistance
ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club
ADAS Advanced Driver Assistance Systems
ADASE-II Advanced Driver Assistance Systems in Europe
ADONIS Analysis and Development of New Insights into Substitution of Short Car Trips (EU project, 1998/1999?)
ADVISORS Action for advanced Driver assistance and Vehicle control systems Implementation, Standardisation, Optimum use of the Road network and Safety (EU project)
AFO Arbeits und Forschungsgemeinschaft für Strassenverkehr und Verkehrssicherheit
AGAM Arbeitsgemeinschaft für die Aufbaumethode zur Verkehrsbildung
AGARD Advisory Group for Aerospace Research and Development
AGV AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer bv
AHOB Automatische Halve OverwegBomen
AIT Alliance Internationale de Tourisme
ÄKVÖ Ärztliche Kraftfahrvereinigung Österreichs
AMvB Algemene Maatregel Van Bestuur
Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB. De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen. Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvB een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan. De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat de Tweede-Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen. Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
APK Algemene Periodieke Keuring (Periodic Vehicle Inspection)
Na typekeuring en toelating op de weg wordt de technische staat van kentekenplichtige motor-voertuigen vervolgens periodiek vastgesteld in de Algemene Periodieke Keuring. Deze APK verschilt voor de diverse typen voertuigen, wat betreft de termijn waarop voor het eerst wordt gekeurd, de keuringsfrequentie en de inhoud van de keuring. Van personenauto's dient de eerste APK-keuring na drie jaar plaats te vinden, en vervolgens ieder jaar. Vrachtauto's en bussen dienen vanaf het begin ieder jaar gekeurd te worden. De APK mag worden uitgevoerd door reguliere garagebedrijven en mag gekoppeld zijn aan een onderhoudsbeurt. Het garagebedrijf is wel verplicht om eerst een foutenrapportage op te stellen, voordat het eventuele gebreken repareert. Via een steekproefsysteem houdt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) toezicht op de kwaliteit van het proces.
ARCEA Association pour la Route Centre Europe Atlantique
ARRB Australian Road Research Board
ARROWS Advanced Research on Road Work Zone Safety Standards in Europe (EU project, afgerond in 1999)
ASCE American Society of Civil Engineers
ASI Acceleration Severity Index
Maat die de ernst van de botsing voor de inzittenden aangeeft
ASW AutoSnelWeg (Highway)
ATA Associazione Technica dell'Automobile
ATEC Association Pour le Développement des Techniques de Transport, d'Environnement et de Circulation
AVI Automatic Vehicle Identification
AVOC Aanpak VerkeersOngevallenConcentraties (Blackspots)
AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer
AWB Algemene Wet Bestuursrecht(General administrative law act)
Artikel 107, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de wet algemene regels van bestuursrecht vaststelt. Deze algemene regels van bestuursrecht zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb kent een viertal doelstellingen: het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving; het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving; het codificeren van ontwikkelingen die zich in de bestuursrechtelijke jurisprudentie hebben afgetekend; het treffen van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich naar hun aard niet voor regeling in een bijzondere wet lenen.
AZN Alliantie Zuid-Nederland
BABW Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
BAC Blood Alcohol Concentration
BAG Bloedalcoholgehalte
BAMADAS Behavioural Analysis and Modelling for the design and implementation of Advanced Driver Assistance Systems
BASICS British Association for Immediate Care
BASt Bundesanstalt für Straßenwesen
BDP Berufsverband Deutscher Psychologen
BDU Brede Doel Uitkering
Wet BDU verkeer en vervoer (29.469) Dit wetvoorstel verstrekt brede doeluitkeringen (BDU's) aan provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van een integraal verkeer- en vervoersbeleid. Met dit voorstel wordt, door het bundelen van een aantal specifieke uitkeringen, de financiële verantwoordelijkheid voor de planvorming van het verkeer- en vervoerbeleid verlegd naar decentrale overheden. Door deze verlegging kunnen de afwegingen voor het beleid worden gemaakt op het niveau waar de problemen zich voordoen. Het doel van het voorstel is een effectievere inzet van middelen, een grotere acceptatie van het beleid, meer waardering voor prestaties van vervoerssystemen en het voorkomen van bureaucratie.
BER BeleidsEffectRapportage
BfU Büro für Unfallverhütung (Schweiz)
Bibeko Binnen de bebouwde kom (inside built-up/urban area)
BICAR Base de données Internationale sur la Circulation et les Accidents Routiers (=IRTAD)
BIS-V BeleidsInformatieSysteem Verkeersveiligheid
BIVV Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (=IBSR)
BOR Bromfiets Op de Rijbaan (Moped on the carriageway)
Tot december 1999 hadden bromfietsen dezelfde plaats op de weg als fietsers, behalve op het onverplichte fietspad waarop alleen fietsers mogen. In het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig is op 15 december 1999 de bromfiets binnen de bebouwde kom verhuisd van fietspad naar rijbaan. Alleen in situaties waarin bijvoorbeeld de snelheidslimiet voor het gemotoriseerde verkeer 70 km/uur of hoger is, geldt deze maatregel niet.
BRM Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen (motor vehicle driver instruction order)
BRO Bureau Ruimtelijke Ordening
BSIK Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur
BTS Bureau of Transportation Statistics (Department of Transportation, U.S.)
Bubeko Buiten de bebouwde kom (outside urban area)
BVOM Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie
CARE Community database on Accidents on the Roads in Europe
CARE Critical Analysis Reporting Environment
CBR Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCSR Comité de la Circulation et de la Signalisation Routières
CCVV Centrale Commissie voor de VerkeersVeiligheid
CEC Commission of the European Communities
CEC Centrale Examencommissie (in het kader van de WRM)
CEEC Civil Engineering European Courses
CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transports (staat ook bekend onder de Engelse afkorting ECMT)
CEPR Centre Européen de Prévention des Risques
CERTIFIED Conception and Evaluation of Roadside Testing Instruments to Formalise Impairment Evidence in Drivers
CETUR Centre d'Etudes sur les Transports URbains
CIBSE Chartered Institution of Building Service Engineers
CIE Commission Internationale de l'Eclairage
CIECA Commission Internationale Examens de Conduite Automobile
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor (in wireless sensor technology)
CODATU Conference sur Développement, Amenagement des Transports Urbanes des Pays en Développement
COMETT European Programme on Cooperation between Universities and Industry regarding Training in the Field of Technology
CORDIS Community Research and Development Information Service
COST European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research
COV Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie (Groningen)
COVER Convenanten Verkeer en Vervoer
CPB Centraal Planbureau
CPB Coördinerend Politie Beraad
CPVC Centrale Politie Verkeerscommissie
CROW CROW kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
CRSS Committee for Road Traffic Signs and Signals
CSR Comité de la Sécurité Routière
CSR Committee for Scientific Research (OECD)
CVS Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
CVVO Contactgroep Verkeers-en Vervoersonderzoek TNO
CWA Collision Warning Assistant
DAB Dicht AsfaltBeton
Het traditionele asfalt. Heet deze naam gekregen ter onderscheid van ZOAB
DAB Digital Audio Broadcasting
DAB-TMS Digital Audio Broadcasting - Traffic Message Channel
DALY Disability Adjusted Life Expectancy
DART Dutch Accident Research Team (TNO)
DEKRA Deutscher Kraftfahrzeug Überwachungs Verein
DGOR Deutsche Gesellschaft für Operations Research
DGP Directoraat-Generaal Personenvervoer (Ministerie Verkeer en Waterstaat)
DGPS Differential Global Positioning System
DOT Department of Transportation (U.S.)
DRD Danish Road Directorate (Ministerie van Verkeer)
DRIP Dynamische Route Informatie Paneel
DRIVE Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe
DRL Daytime Running Lights
DTF Danish Transport Research Institute (Danmarks TransportForskning)
DTV Dienstencentrum Voor Toerisme en Verkeer
DUMAS Developing Urban Management And Safety
DV Duurzaam Veilig (Sustainable Safety)
Het doel van Duurzaam Veilig is om (ernstige) ongevallen te voorkomen en daar waar dat niet kan de kans op ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. De mens is daarbij het uitgangspunt: zijn fysieke kwetsbaarheid, maar ook wat hij kan en wil (mensen maken nu eenmaal fouten en houden zich niet altijd aan regels). Dat mensen zo nu en dan ook regels overtreden is een nieuw aandachtspunt in de visie. Duurzaam Veilig is een integrale benadering van het verkeerssysteem: 'mens', 'voertuig' en 'weg'. Weg en voertuig dienen aan te sluiten bij wat de mens kan en dienen bescherming te bieden. De mens moet door educatie goed zijn voorbereid op de verkeerstaak en uiteindelijk moet worden gecontroleerd of hij wel veilig aan het verkeer deelneemt. Duurzaam Veilig streeft naar verkeersveiligheidsmaatregelen die zo vroeg mogelijk ingrijpen in de 'keten' van systeemontwerp naar uiteindelijk verkeersgedrag. Het zijn namelijk de hiaten in het verkeerssysteem die onveilig gedrag (fouten en overtredingen) in de hand werken en uiteindelijk tot ongevallen kunnen leiden. Door zo vroeg mogelijk in te grijpen in het systeem worden onveilige handelingen zo min mogelijk afhankelijk gemaakt van keuzen van individuele weggebruikers.
DVM Dynamisch verkeersmanagement
EBU European Broadcasting Union
EC Examencommissie Innovam
ECF European Cyclists= Federation
ECMT European Conference of Ministers of Transport (staat ook bekend onder de Franse afkorting CEMT)
ECR Euro Contrôle Route
ELISAD European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and other Drugs of abuse
EMA Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer
De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) bestaat uit een driedaagse cursus, die wordt opgelegd bij relatief hoge alcoholgehaltes en bij herhaald rijden onder invloed. Aanvankelijk werd de EMA opgelegd bij een BAG tussen 1,3 en 2,1‰, maar sinds 2000 is de bovengrens verlaagd naar 1,8‰. In 2002 is voor beginnende bestuurders, die minder dan vijf jaar een rijbewijs bezitten, de ondergrens verlaagd naar 0,8‰. Bij een onderzoek naar de effectiviteit van de EMA kon bij de cursisten wel een toegenomen kennis over rijden onder invloed worden vastgesteld, maar geen effect op recidive.
EMIP European Market for Infrastructural Projects
ENFB Eerste Nederlandse Fietsersbond
EOC Examen-Opgave-Commissie (in het kader van de WRM)
EPA European Parking Association
ERSF European Road Safety Federation
ERTICO European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation
ESA European Space Agency
ESB Elektronisch SnelheidsBeheersingssysteem
ESC Electronic Stability Control
ESF European Science Foundation
ESP Electronic Stability Program
ESTI European Society of Transport Institutes
ESV Enhanced Safety of Vehicles
ETSC European Transport Safety Council
ETSI European Telecommunications Standards Institute
ETW Erftoegangswegen
EU Europese Unie
EURET European Research in Transportation
EuroNCAP European New Car Assessment Programme
Naast richtlijnen zoals in het Voertuigreglement opgenomen, bestaan er bovenwettelijke eisen aan de veiligheid van nieuwe personenauto's. Bovenwettelijk houdt in dat er botstesten plaatsvinden bij hogere snelheid dan wettelijk geregeld en dat er een strengere beoordeling van de resultaten plaats vindt. Dit Europese programma van eisen, EuroNCAP genaamd, is primair bedoeld om consumenten de mogelijkheid te bieden een verantwoorde keuze tussen verschillende personenauto's te maken aan de hand van de resultaten. In de praktijk blijkt EuroNCAP ook invloed te hebben op de veiligheid van personenauto's doordat fabrikanten er naar streven een zo goed mogelijke beoordeling (zoveel mogelijk sterren) te halen. In het programma wordt ook de 'botsvriendelijkheid' van autoneuzen jegens voetgangers getest. Het resultaat van deze beproevingen laat nog al eens te wensen over.
Europia European Road Operation Preventing Involvement in Accidents
EuroRAP European Road Assessment Programme
EVI Elektronische Voertuigidentificatie
EVO EVO, Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport
EVV Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer
FCD Floating Car Data
FEHRL Forum of European National Highway Research Laboratories
FERSI Forum of European Road Safety Institutes
FES Fonds Economische Structuurversterking
FGSV Forschungsgesellschaft für Strassen-und Verkehrswesen
FHA Federal Highway Administration
FHWA Federal Highway Administration
FIA Federation Internationale de l'Automobile
FIATA Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles
Finnra Finnish National Road Administration
FISITA Féderation Internationale des Sociétés d'Ingenieurs des Techniques de l'Automobile
FMEA Failure Mode and Effects Analysis
FORS Federal Office of Road Safety (Australie)
FURPS Functionality, Usability, Reliability, Performance and Supportability model
GADGET Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology (EU project)
GATS Global Automotive Telematics Standard (seamless connectivity and functionality at home, at the office and in-car)
GATT General Agreement of Trades and Tarriffs
GBA Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GDL Graduated licencing
GER Gedragseffectrapportage
GfT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik
GIS Geografisch Informatie Systeem
GNSS Global Navigation Satellite System
GOP Geregelde OversteekPlaats
GOW Gebiedsontsluitingswegen
GPRS General Packet Radio System
GPS Global Positioning System
GRSP Global Road Safety Partnership
GSM Global System for Mobile Communication
GTIC Governments Transportation Industry Conference
GUVU Gesellschaft für Ursachenforschung bei Verkehrsunfällen
GVW Genootschap voor Veiligheidswetenschap
HAZOP Hazard Operations Analyses
HFA High Frequency Area
HID-lampen Hogedruk gasontladingslampen (High-Intensity Discharge lamps)
HMI Human Machine Interface
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HSL HogeSnelheidsLijn
HWN Hoofdwegennet
IAATM International Association for Accident and Traffic Medicine
IATSS International Association of Traffic and Safety Science (Tokyo)
IAVD International Association for Vehicle Design
IAVSD International Association for Vehicle System Dynamics
IBO Individueel BeroepsOnderwijs
IBSR Institut Belge pour la Sécurité Routière (=BIVV)
ICAA International Council on Alcohol and Addictions
ICADTS International Committee on Alcohol, Drugs and Traffic Safety
ICBC Provinciale verzekeringsinstantie in British Columbia, Canada
ICE Institution of Civil Engineers
ICES Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
ICTCT International Committee on Traffic Conflicts Techniques
ICTSA International Coorporation of Time Series Analysis
IEA International Ergonomics Association
IEE Institute of Electrical Engineers
IESNA Illuminating Engineering Society of North America
IFHP International Federation for Housing and Planning
IfU Institut für Unfallforschung und Ergonomie
IfZ Institut für Zweiradsicherheit
IHE International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (Delft)
IHT Institution of Highways & Transportation (UK)
IIR Institute for International Research
ILE Institution of Lighting Engineers
IME Institution of Mechanical Engineers
IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing
IN-ARTE Integration of Navigation and Anticollission for Rural Traffic Environment
INCLUDE INCLUsion of Disabled and Elderly people in telematics
INK Instituut Nederlandse Kwaliteit
INRETS Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
INRR Institut National de Recherche Routière (Lux)
IPLE Institution of Public Lighting Engineers
IPO InterProvinciaal Overleg
IPTM Institute of Police Technology and Management (Florida)
IRCOBI International Research Council on Biokinetics of Impacts
IRF International Road Federation
IRRD International Road Research Documentation (na april 2000 ITRD)
IRTAD International Road Traffic and Accident Database (=BICAR)
IRU International Road and Transport Union
ISA Intelligente SnelheidsAdaptatie (of Aanpassing)
ISATA International Symposium on Automotive Technology and Automation
ISCORD International Symposium on Cold Region Development
ISF Société des Ingenieurs et Scientifiques de France
ISIRT International Scientific Initiatives on Road Traffic
ISTED Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de l'Environnement pour le Développement
ITACCS International Trauma Anesthesia and Critical Care Society
ITC Institute for Traffic Care
ITE Institute of Transportation Engineers
ITRD International Transport Research Documentation (voor april 2000 IRRD)
ITS Intelligent Transport Systems
ITS Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (KUB)
ITS Institute for Transport Studies (Leeds, UK)
ITS Institute of Transportation Studies (Berkeley, USA)
ITSA International Transportation Safety Association
ITSA Intelligent Transport Society of America
ITU International Telecommunication Union
IVHS Intelligent Vehicle Highway Systems
IVI Intelligent Vehicle Initiative
IVIS In-Vehicle Information System
IWS Incident Warning System
JAMA Japan Automobile Manufactures Association
JEM Jongeren Expert Meeting
K-E Kosteneffectiviteit
KAREN Keystone Architecture Required for European Networks
KBA Kosten-batenanalyse
KfV Kuratorium für Verkehrssicherheit (Österreich)
KIVI Koninklijk Instituut van Ingenieurs
KL Koninklijke Landmacht
KLPD Korps Landelijke Politiediensten
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KNMV Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
KNV Koninklijk Nederlands Vervoer (werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen-en beroepspersonenvervoer)
KNWU Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
KTI Hungarian Research Institute
LBO Lager BeroepsOnderwijs
LBVI Landelijke Belangenvereniging voor VerkeersopleidingsInstituten
LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
LED Licht emitterende diode (fietsverlichting)
LIS LetselInformatieSysteem van Consument en Veiligheid
LMR Landelijke Medische Registratie
LTSA Land Transport Safety Authority (New Zealand)
LVV Landelijke Vereniging Verkeersslachtoffers
MASTER Managing Speeds of Traffic on European Roads (project)
MCD Mobile Communication Devices
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MIT Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
MKBA Maatschappelijke Kosten-batenanalyse
MMICS Mobile Multimedia Communication and Information System
MMTIS Multi-Modal Traveler Information System
MOEs Measures of effectiveness
MoU Memorandum of Understanding
MPF Masterplan Fiets
MPV MeerjarenProgramma Verkeersveiligheid
MPV Multi Purpose Vehicle
MVO MotorVoertuigverlichting Overdag (DRL=Daytime Running Lights)
NCBRM Nederlands Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren
NCSA National Center for Statistics and Analysis (ondersteunende dienst van het NHTSA)
NEI Nederlands Economisch Instituut
NESTOR Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek
NeVIV Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Verslavingszorg
NHIF National Head Injury Foundation (USA)
NHTSA National Highway Traffic Safety Administration (USA)
NHTV Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
NIAD Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (heet nu Trimbos-Insti­tuut)
NIAV Nederlands Instituut van Automobiel-en Verkeersongevallendeskundigen
NIPO Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek
NIRIA Nederlandse Ingenieursvereniging
NIROV Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
NIWI Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
NIWO Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
NMP Nationaal Milieubeleidsplan
NNI Nederlands Normalisatie Instituut
NOB Nationale Organisatie Beroepsgoederenvervoer
Novem Nederlandse organisatie voor energie en milieu (in mei 2004 opgegaan in SenterNovem)
NRC National Research Council (USA)
NSC National Safety Council (USA)
NSOR Nederlandse Stichting voor Operations Research
NSVV Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NTH NEA Transport Hogeschool (Rijswijk)
NVSR Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende en Rampengeneeskunde
NVV Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Verkeersborden en Bebakeningsmateriaal
NVVC Nationaal VerkeersVeiligheidsCongres
NVVK Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
NVVM Gespecialiseerd in alle mogelijke vervolgcursussen voor de motorrijder (Zevenaar)
NVVP Nationaal Verkeers-en Vervoersplan
NVWB Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers
NWB Nationaal Wegenbestand ( AVV)
OBD On Board Diagnostics
OCRIJ OpleidingsCentrum RIJden (Koninklijke Landmacht)
OCW Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (België)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OEEI Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur
OEI Overzicht Effecten Infrastructuur
OEM Original Equipment Manufacturer (Autoproducent)
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OFOS Opgeblazen FietsOpstelStrook
OM Openbaar Ministerie
OPK Oog Periodieke Keuring
ÖSK Österreichische Studiengesellschaft für Kybernetik
OVG Onderzoek VerplaatsingsGedrag
OVV Overlegorgaan Verkeersveiligheid
OWN Onderliggend Wegennet
P+R Parkeren en Rijden
PACTS Parliamentary Advisory Council for Transport Safety
PAN Personal Area Network
PAO Stichting PostAcademisch Onderwijs
PAP Personenautopanel (a-selecte steekproef van personenautobezitters die 4 achtereenvolgende maanden de stand van de kilometerteller registreren)
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association (PC Cards for notebook laptops)
PDA Personal Digital Assistant
PIANC Permanent International Association of Navigation Congresses
PIARC Permanent International Association for Road Congresses
PORS Privé Ongevallen Registratiesysteem (van Consument en Veiligheid)
POV Provinciaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid
PRI La Prevention Routière Internationale
PROV Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid
PTRC Planning and Transport Research and Computation
PVE Permanente VerkeersEducatie
PVI Politie VerkeersInstituut
PVVP Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
PWT Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek
R&D Research & Development
RAI Vereniging Nederlandse Vereniging de Rijwiel-en Automobielindustrie
RBT Random Breath Testing
RDS Radio Data System
RDS-TMC Radio Data System-Traffic Message Channel
RDW RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie (was Rijksdienst voor het Wegverkeer)
REAAA Road Engineering Association of Asia and Australasia
RIA Road Safety Impact Assessment
RIMOB RIMpelbuisOBstakelbeveiliger
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RO Ruimtelijke Ordening
ROA Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen
ROF Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Friesland
ROG Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Groningen
ROI Rijden Onder Invloed
RONA Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen
RoSPA Royal Society for the Prevention of Accidents
ROV Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid
RRM Reglement Rijonderricht Motorrijtuigen
RSC Road Safety Committee
RuG Rijksuniversiteit Groningen
RVI Radio Verkeers Informatie
RVI Rijksverkeersinspectie
RvTV Raad voor de Transportveiligheid
RVV Raad voor de Verkeersveiligheid
RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
RVVP Regionaal Verkeers-en Vervoersplan
RVW Raad voor Verkeer en Waterstaat
RWS Rijkswaterstaat
SAE Society of Automotive Engineers
Safestar Safety standards for road design and redesign (EU project)
SEH Spoedeisende eerste hulp
SER Sociaal-Economisch Raad
SHRP Strategic Highway Research Program
SIEV Stichting Inschrijving Eigen Vervoer
SIF Societe des Ingenieurs et Scientifiques de France
SIG Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg; nu opgegaan in Prismant (Utrecht)
SINA Societa Iniziative Nazionali Autostradali
SKS Schweizerische Konferenz für Sicherheit im Strassenverkehr
SMS Short Message Service
SNRA Swedish National Road Administration (Vägverket)
STAIRS STandardisation of Accident and Injury Registration Systems (project)
SUV Sports Utility Vehicle
SVV Structuurschema Verkeer en Vervoer
SW Stroomwegen
SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
TAC Transport Accident Commission (letselverzekeraar Australie)
TAC Transportation Association of Canada
TADP Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen
TAP Telematics Application Programme - Transport Sector (European programme)
TIC Traffic Information Center
TIN Traffic Information Network
TISPOL European Traffic Police Network
TLN Transport en Logistiek Nederland
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek
TNP Transportation Network Planning
Tøi The Institute of Transport Economics (Transportøkonomisk institutt, Noorwegen)
TPEG Transport Protocol Expert Group (for interoperable information messaging such as RDS, DAB, Internet or teletext)
TRAIL the Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics (TU Delft)
Transumo TRANsition towards SUstainable Mobility
TRB Transportation Research Board (USA)
TRF Transportation Research Forum (USA)
TRL Transport Research Laboratory (UK)
TSPI Transport Safety Performance Indicators
TUD Technische Universiteit Delft
UITP Union Internationale des Transports Publics
UMS Uitsluitend Materiele Schade
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UvA Universiteit van Amsterdam
UvW Unie van Waterschappen
VBV Voetgangersvereniging VBV
VCC Vervoer Coördinatie Centrum
VEDYAC VEhicle DYnamics And Crash
VER Veiligheidseffectrapportage
VERTIS Vehicle, Road and Traffic Intelligence Society (Japan)
VFVR Voorrang voor Fietsers van Rechts
VLVR Voorrang voor Langzaam Verkeer van Rechts
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNIS Vehicle Navigation and Information Systems
VOR VerkeersOngevallenRegistratie
VoSL Value of Statistical Life
VOV VerkeersOnVeiligheid
VPH Vehicle per hour
VPHPL Vehicle per hour per lane
VPL VervoersPrestatie op Locatie
VPR Vervoersprestatie Regionaal
VTI Swedish National Road and Transport Research Institute (Väg-och transportforskningsinstitut)
VTT Technical Research Centre (Finland)
VVAA Nederlandse Vereniging van Artsen Automobilisten
VVR VerkeersveiligheidsVerkenner voor de Regio
VVS Vereniging Verkeers Slachtoffers
Wgw Wet Goederenvervoer over de Weg
WHO World Health Organisation
WICON Wielgeleidingsconstructie
ZOAB Zeer Open AsfaltBeton
Een wegdek met een poreuse structuur waardoor water dat op het wegdek terecht komt snel wegzakt. Heeft ook een geluidsreducerende werking. De eerste vakken zijn in 1973 aangelegd.