Afkortingen

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z 
AA Automobile Association (UK)
AAAM Association for the Advancement of Automotive Medicine
AAM Alliance of Automobile Manufacturers
ABS AntiBlokkeerSysteem (Anti-lock Braking System)
ACC Advanced Cruise Control
ACEA Association des Constructeurs Européens d'Automobiles
ADA Advanced Driver Assistance
ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club
ADAS Advanced Driver Assistance Systems
ADASE-II Advanced Driver Assistance Systems in Europe
ADONIS Analysis and Development of New Insights into Substitution of Short Car Trips (EU project, 1998/1999?)
ADVISORS Action for advanced Driver assistance and Vehicle control systems Implementation, Standardisation, Optimum use of the Road network and Safety (EU project)
AFO Arbeits und Forschungsgemeinschaft für Strassenverkehr und Verkehrssicherheit
AGAM Arbeitsgemeinschaft für die Aufbaumethode zur Verkehrsbildung
AGARD Advisory Group for Aerospace Research and Development
AGV AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer bv
AHOB Automatische Halve OverwegBomen
AIT Alliance Internationale de Tourisme
AMvB Algemene Maatregel Van Bestuur
Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB. De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen. Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvB een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan. De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat de Tweede-Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen. Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
APK Algemene Periodieke Keuring (Periodic Vehicle Inspection)
Na typekeuring en toelating op de weg wordt de technische staat van kentekenplichtige motor-voertuigen vervolgens periodiek vastgesteld in de Algemene Periodieke Keuring. Deze APK verschilt voor de diverse typen voertuigen, wat betreft de termijn waarop voor het eerst wordt gekeurd, de keuringsfrequentie en de inhoud van de keuring. Van personenauto's dient de eerste APK-keuring na drie jaar plaats te vinden, en vervolgens ieder jaar. Vrachtauto's en bussen dienen vanaf het begin ieder jaar gekeurd te worden. De APK mag worden uitgevoerd door reguliere garagebedrijven en mag gekoppeld zijn aan een onderhoudsbeurt. Het garagebedrijf is wel verplicht om eerst een foutenrapportage op te stellen, voordat het eventuele gebreken repareert. Via een steekproefsysteem houdt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) toezicht op de kwaliteit van het proces.
ARCEA Association pour la Route Centre Europe Atlantique
ARRB Australian Road Research Board
ARROWS Advanced Research on Road Work Zone Safety Standards in Europe (EU project, afgerond in 1999)
ASCE American Society of Civil Engineers
ASI Acceleration Severity Index
Maat die de ernst van de botsing voor de inzittenden aangeeft
ASW AutoSnelWeg (Highway)
ATA Associazione Technica dell'Automobile
ATEC Association Pour le Développement des Techniques de Transport, d'Environnement et de Circulation
AVI Automatic Vehicle Identification
AVOC Aanpak VerkeersOngevallenConcentraties (Blackspots)
AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer
AWB Algemene Wet Bestuursrecht(General administrative law act)
Artikel 107, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de wet algemene regels van bestuursrecht vaststelt. Deze algemene regels van bestuursrecht zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb kent een viertal doelstellingen: het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving; het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving; het codificeren van ontwikkelingen die zich in de bestuursrechtelijke jurisprudentie hebben afgetekend; het treffen van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich naar hun aard niet voor regeling in een bijzondere wet lenen.
AZN Alliantie Zuid-Nederland