Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
aandacht / oplettendheid attention / concentration
aandachtsgebied area of interest
aangegeven limiet, plaatselijk geldende limiet posted speed limit
aangrijpingspunt point of collision
aanhangwagen trailer
aanhouden apprehend, arrest
aanhouding apprehension, arrest
aanliggend fietspad, fietsstrook bicycle lane
aansluiting connection
aansprakelijk (-heid) liable (liability)
aantal number
aantoonbaar demonstrable, -bly
aanvullend vervoer supplementary transport
aanwinst acquisition
aanwonende neighbours, residents
academisch ziekenhuis university hospital, teaching hospital
accessoires accessories
accu battery
achteraanrijding rear-end collision
achterbank rear seats
achtergordel, autogordel achterin rear seat belt rear seat belt
achterlicht rear light
achterpassagier back-seat passenger
achterruit rear window
achteruitkijkspiegel rear view mirror
achterzijde rear
actor actor [UK], stakeholder [US]
actualiseren, geactualiseerd update(d), (bring) up to date; advance(d)in 'Advancing Sustainable Safety' en 'the advanced vision (of Sustainable Safety)
adaptatie adaptation
ademalcoholgehalte (AAG) breath alcohol content (BrAC)
ademanalyse breath analysis
ademanalyse-apparaat breath tester / breath analyser
ademproef breath test, breath analysis
ademtester breath testing device
adviesbureau consultancy firm
afgesloten rijweg road closure
afhandeling (-skosten) settlement (costs)
afleiding distraction (or diversion)
afloop outcome
afmeting dimension
afrijvak intersection/crossroads exit
afrit (van een autoweg) exit ramp, off ramp
afrit (van een autoweg) off ramp, exit ramp
afslaan (links & rechts) turn off (left & right)
afslag exit road
afstand distance
afstand (onderling) headway
afstelling van koplampen headlight adjustment
afstemmen / -ing tuning
afwikkelingscapaciteit service capacity
afwikkelingsintensiteit service volume
afwikkelingsniveau service level
agglomeratie conurbation
airbag airbag
akoestische kantmarkering (lengterichting) profiled edge marking (longitudinal) (niet rumble strip)
akoestische markering, geprofileerde wegmarkering, ribbelmarkering (zowel dwars- als lengterichting) profiled road marking (longitudinal or transverse)
alcoholongeval alcohol-related accident
alcoholslot alcolock (niet alcohol interlock of alcohol lock)
algemene maatregel van bestuur order in council
alignement alignment
Anders Betalen voor Mobiliteit Different Payment for Mobility
Andreasstrips Andreas strips (portable rumble strips)
ankerplaat anchor sheet
antiblokkeersysteem (ABS) anti-braking system (ABS), anti-locking device
antiverblindingsscherm glare screen
apk (algemene periodieke keuring) periodic vehicle inspection, MOT test (Ministry of Transport test) [UK]
aquaplaning aquaplaning
arbeidsongeval industrial / occupational accident
Arbeidstijdenbesluit vervoer Driving time and rest periods regulation (EC) 561/2006
armaturen luminaires
as (voertuig) axle
as, wegas centre line
asbelasting axle load
asfalt (beton) asphalt (-ic concrete)
asmarkering, asstreep, middenstreep centre line marking
asverspringing, asverschuiving axis offset
attitude attitude
auto's te water cars submerged in water
auto-onderdelen en -toebehoren components of the car
autobezit car ownership
autobus bus
autogordel seat belt
autogordel achterin, achtergordel rear seat belt
autogordel voorin, voorgordel front seat belt
automatisch automatic
automatisch (gedrag; naast 'regelgestuurd' en 'beredeneerd') skill-based (behaviour; alongside 'rule-based' and 'knowledge-based)
automatische halve overwegbomen (ahob) half-barrier crossing
automatiseren (algemeen) automate, computerize
automatiseren (gedrag) automate
automatisering automation, computerization
automobilist driver, car driver (niet motorist)
autoportier car door
autopsie post mortem
autorijloper that part of the road surface meant only for motorized vehicles
autosnelweg, snelweg motorway [UK], freeway [US]
autoweg trunk road, express road