Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
bajonet-aansluiting staggered junction
bakfiets carrier tricycle
balans assessment
band tyre
band profiel tyre tread
basculebrug bascule bridge
basis-, begin-, uitgangsjaar baseline/benchmark year
batterij, accu battery
bebording signing
bebouwde kom urban area
bediening / besturing control
bedrijfsauto company vehicle
begeleid rijden accompanied driving
beginner novice
beginnersfase (derde fase van getrapt rijbewijssysteem) provisional phase (third phase of graduated driving licence)
beginnersrijbewijs licence on probation
begrenzing(en) boundary (-ies)
bejaarden elderly people / the elderly
bekeuring fine
belangengroep; belangenvereniging interest group
belastingfactor load factor
beleid policy
beleids- policy, policy-related
belettering lettering
belijning, zie lengtemarkering of wegmarkering
benzine petrol [US = gas]
benzinestation petrol station
benzinetank fuel tank
beperkende maatregel restrictive measure
beproevingsmethode test method / test procedure
beredeneerd (gedrag; naast 'automatisch' en 'regelgestuurd' knowledge-based (behaviour; alongside 'skill-based' and 'rule-based'
bereikbaar / -heid accessible / -bility
berekening calculation
bergen vehicle recovery
bergingsvoertuig recovery vehicle
Berlijnse drempel, busdrempel speed cushion
berm (zijberm, direct naast de weg) shoulder, road shoulder
berm (zijberm, in zín gehele breedte) verge (UK), roadside (US)
bermbeveiligingsconstructie roadside safety construction / crash barrier
bermplank, bebakening marker post
beroepsgoederenvervoer road haulage, freight transport, road transport of goods, road transport of freight
beroepspersonenvervoer passenger transport
beroepsverkeer, zakelijk verkeer commercial transport (EU)
beschonken bestuurder drunk driver, alcohol-impaired driver
Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW) Administrative Provisions (Road Traffic) Decree
besluit rijonderricht motorrijtuigen motor vehicle driver instruction order
besluitvorming decision-making, decision process
bestelbus mini-bus
besteldienst delivery transport
bestelverkeer (verkeer) light goods vehicle traffic, delivery traffic
bestelverkeer (voertuigen) light goods vehicles, delivery vans
bestelwagen, -auto, -bus light goods vehicle, delivery van
bestemming (-sverkeer) destination (traffic)
besturing op afstand remote control
bestuurder driver
bestuurlijk (politiek-) administrative, governmental, political (gekozen politici komen eraan te pas)
betaald parkeren paid parking
Betalen voor Duurzaam Veilige Infrastructuur (commissie) Financing a Sustainably Safe Infrastructure (committee)
beton concrete
betrokken involved
betrokken voertuig vehicle involved
betrouwbaarheid reliability, validity (van gegevens)
beveiligde spoorwegovergang protected level crossing
beveiligen protect
beveiligingconstructie roadside safety structure, safety barrier
beveiligingshek voor voetgangers pedestrian guard rail
beveiligingshek, geleidingshek, -muurtje safety fence, guard fence
beveiligingsmiddel protection device; safety device
bevestiging(spunten) anchorage (points)
bevolkingsopbouw, bevolkingssamenstelling composition of the population
beweerd gedrag self-reported behaviour
bewegend moving
bewegwijzering signposting
bewegwijzeringspaal signpost
bewijstest evidential test
bewust, opzettelijk, bedoeld (gedrag) intentional, deliberate (niet conscious)
bijna-ongeval near miss accident
bijrijder driver's mate
binnen de bebouwde kom inside built-up area / urban
binnenkomend verkeer inbound traffic
biomechanica biomechanics
blaaspijpje test tube (chemical)
blijvende gevolgen van letsel permanent injury
blikschade material damage
bloedalcoholgehalte (BAG) blood alcohol content, blood alcohol concentration (BAC)
bloedmonster blood specimen
bloedproef blood test
blokkeren van de wielen wheel locking
blokmarkering block marking
bocht bend, curve
bonus-malussysteem no claims bonus
boog (straal) curve (radius)
borstwering parapet
botsabsorber impact attenuator, crash attenuator
botseis, botscriterium crash criterion, collision criterion
botsenergie collision energy
botshoek collision angle
botsing crash, collision
botsingvermijdingssysteem collision avoidance system
botsingwaarschuwingssysteem collision warning system
botspartner crash opponent, collision opponent (tegenpartij); crash party, collision party (neutraler)
botsproef, botstest crash test (EU: impact test)
botssnelheid collision speed (EU: impact velocity)
botstest tegen de flank side impact test
botsveilig autofront pedestrian-friendly car front
botsveilige auto crashworthy car
botsveiligheid (secundaire veiligheid) crashworthiness (secondary safety)
botsvriendelijk object crashworthy roadside object
botswaarschuwing (-ssysteem) collision warning (system)
bouwjaar (van een auto) year of manufacture (of a car)
bouwplaats construction site
bovenbouw (van een brug) superstructure (of a bridge)
bpm (belasting personenautoís en motorrijwielen) vehicle purchase tax
brancard stretcher
brandblusapparaat fire extinguisher
brandstof fuel
brandstoftank fuel tank
brandstofverbruik fuel consumption
Brede Doeluitkering (BDU) broad goal-oriented grant
breedte width
breekpunt frangible joint
bril spectacles / glasses
bromfiets moped
Bromfiets op de Rijbaan (BOR) moped on the carriageway
bromfietser moped rider (niet mopedist)
bromfietshelm, motorhelm crash helmet
brommobiel microcar
bromscooter moped scooter
brug bridge
brug (in een bocht) curved bridge
brugleuning parapet / ballustrade
brugpijler bridge pier
bruto gewicht gross weight
buiten de bebouwde kom rural / outside built-up areas
buitenkant outside
bulldozer bulldozer
bumper bumper
bumperkleven tailgating
bus bus
busbaan bus lane
busdrempel, Berlijnse drempel speed cushion
bushalte bus stop
bussluis bus sluice
busstrook bus lane
by-pass (van een rotonde) slip lane (of a roundabout)