Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
gas gas
geavanceerde transport-telematica advanced transport telematics
gebied area / region / district
Gebiedsgericht Benutten (GGB) Network Management
gebiedsontsluitingsweg (met functie verbinden/gebied ontsluiten) distributor road (with mixed function)
geco÷rdineerde verkeerslichten linked signals / co-ordinated signals
gedood & ernstig gewond killed & seriously injured
gedrag behaviour
gegevens / data / cijfers data
gegevensverwerking data processing
gehandicapte disabled person
geldig valid
gelede vrachtwagen, trekker met oplegger articulated lorry, tractor-trailer combination
geleiderail (met afschermende functie), niet vangrail guard rail
geleiderail (met geleidende functie), niet vangrail guide rail
geleiderail (met kerende functie), niet vangrail crash barrier
gelijksoortigheid homogeneity
gelijkvloers kruispunt junction / intersection at grade
gelijkwaardig equivalent
gelijkwaardige kruising junction/intersection without any designated priorities; uncontrolled junction/intersection
gelijkwaardigheid equality
geloofwaardig(heid) credible (credibility)
geloofwaardige limiet credible limit
geluiddemper silencer
geluidshinder noise pollution, noise nuisance
geluidshinder, bestrijding van - noise control, noise abatement
geluidssignaal acoustic signal
gemeente municipality / borough [uk]
gemeentebestuur municipal authority / - government
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Municipal Personal Records Database (GBA)
gemengd profiel (voor langzaam en snelverkeer) mixed profile (for slow and rapid traffic)
gemiddelde dagintensiteit average daily traffic (ADT )
gemiddelde snelheid average speed
gemotoriseerde tweewieler powered two-wheeler
geneesmiddel drug / medicine
generator generator
geparkeerd parked
geprofileerde wegmarkering profiled road marking (longitudinal or transverse)
geregeld kruispunt, kruispunt met voorrangsregeling (verkeerslicht, voorrangsbord of stopbord) controlled junction / intersection
geregelde oversteekplaats controlled crossing
geslipt skidded
gesloten wegomgeving (met veel vegetatie of bebouwing) dense road environment (with lots of vegetation or buildings)
geslotenverklaring (gedeeltelijke) limited access, access restriction
getrapt rijbewijs graduated driving licence
getuige witness
geul gully
gevaar danger, hazard
gevaardetectie hazard detection
gevaarherkenning hazard perception, risk perception
gevaarlijke goederen dangerous goods
gevaarlijke stof hazardous substance / dangerous good
gevarendriehoek reflective triangle
gevolgen consequences
gewenst gedrag correct behaviour
gewond / gewonden injured
gewonnen levensjaren years of life gained (YLG)
gezichtsveld field of vision
gezichtsvermogen vision (power of)
gezondheid health
gladde band bare tyre
gladheid (van een weg) slippery conditions (on a road)
glas (gehard / gelaagd) glass (toughened / laminated )
goederentransport, goederenverkeer, goederenvervoer (beroeps-) road haulage, freight transport, road transport of goods, road transport of freight
goot gutter
gordel seat belt
gordelspanner seat belt tensioner
gordelverklikker seat belt reminder
greppel ditch
grijs kenteken, personenauto met car registered as van
grint gravel
grintweg gravel road
groen (verkeers)licht green light
groen (verkeers)licht; afslaand verkeer green arrow
groene golf green wave
grondregel basic rule, fundamental rule
grondspeling ground clearance
grondwater ground water
groot licht driving light, main light
groot onderhoud major maintenance
groot rijbewijs HGV licence