Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
ijking calibration
ijzel black ice / glazed ice
immateriŽle kosten human costs, human losses (niet immaterial damage/costs), intangible costs
in langsrichting longitudinal
incasseringsvermogen resilience
inductie induction
industriegebied industrial area
infrarood infrared
ingaand verkeer inbound traffic
ingrijpen intervene
inhaalzicht overtaking sight distance (US = passing distance)
inhalen overtaking (US = passing)
inhalen (te kort, snijden) to cut in
inhouding van rijbewijs (door officier van justitie tot rechtszitting) confiscation of driving licence by Public Prosecutor
injectie injection
inkomend verkeer inbound traffic
inrichting layout (infrastructure, network) (not design)
inrichtingseis layout requirement
inrijhoek impact angle
inrijperiode running in period
inrit, oprit (naar een erf) entry
inspuiting injection
instrumentenpaneel, dashboard dashboard
Intelligente Snelheidsassistent / -adapter (ISA; het apparaat / de toepassing in de auto) Intelligent Speed Assistant (niet) Adaptor (ISA)
Intelligente Snelheidsassistentie / -aanpassing / -adaptatie (ISA; de maatregel) Intelligent Speed Assistance (niet Adaptation) (ISA)
intensiteit (basis -) base volume
intensiteit (verkeers -) volume (traffic)
intensiteitsfunctie, stroomfunctie flow function
interdepartementaal inter-ministerial
Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking (ICES) Interministerial Committee for Economic Structural Policy
intern inside, internal
interview interview
intrekking/ongeldigverklaring van rijbewijs (door CBR namens minister; totdat is bewezen dat bestuurder niet langer ongeschikt is) withdrawal/revocation of driving licence
invalide disabled person
invalshoek point of view, line of approach
inventarisatie inventory
investering investment
invoegen to merge
invoegstrook merging lane
invordering van rijbewijs (door politie, die het opstuurt naar officier van justitie) confiscation of driving licence by police
inwendig inside, internal
inwoners population
inzittende occupant
isochronenkaart time contour map