Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
na-ijler(s) lagger(s)
naastgelegen rijbaan adjacent carriageway
nachtzichtsysteem night vision system
nachtzichtverbeteringssysteem night vision improvement system
naleven, regels observe the rules, comply with the rules, obey the rules
nameting posttest
nat / vochtig wet / damp
Nationaal Verkeers- en Vervoerscongres (NVVC) National Road Safety Congress (NRSC)
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) National Traffic and Transport Plan (NTTP)
Nationaal Wegenbestand (NWB) National Roads Database, Dutch National Roads Database
nauwkeurig, -heid accurate, accuracy
navigatiesysteem navigation system
neerslag precipitation
netwerkopbouw integrated network design
nevel, lichte mist haze
niet brandend unlit
niet uitgebouwde geleideconstructie not blocked out guardrail
niet-autowegen rural roads
Nieuwe Rijden, Het Ecodriving
noodbrug temporary bridge
noodrem emergency brake
noodtoestand emergency
norm standard, specification
nota memorandum
Nota Mobiliteit Mobility Policy Document (na 1-6-2007. Daarvoor: Mobility Paper)
Nota Ruimte Spatial Policy Document
nuchter sober
nuchterheid sobriety
nulmeting baseline measurement
numeriek numerical