Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
objectieve pakkans objective probability of detection
obstakelafstand obstacle-free zone
obstakelbeveiliger impact - / crash attenuator / crash cushion
obstakelvrije zone (langs de rijbaan) obstacle-free zone
OEI-richtlijn (Overzicht Effecten Infrastructuur) OEI (Overview Effects Infrastructure)
omgeving (van de weg of verkeersdeeldemer) environment, niet surroundings
omgevingsverkenning (in de breedte, van andere beleidsterreinen zoals volksgezondheid of sociale en culturele factoren) exploration of external influences (e.g. of public health or social and cultural factors)
omlegging (voor doorgaand verkeer) by-pass
omleiding by-pass (road)
omrijden detour
omweg detour
onachtzaamheid negligence
onbewaakte spoorwegovergang unprotected level crossing
onbewust, onbedoeld (gedrag) unintentional
onderbescherming (voor-, achter-, zij-) underrun protection (front, rear, side)
onderbouwd (goed-) well-founded
onderbroken streep broken line
onderdeel accessory, component
ondergrondse parkeergarage underground parking garage
onderhoud maintenance
onderliggend wegennet secondary road network
onderrapportage under-reporting
onderrijbeveiliging underrun-protection
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG); tegenwoordig Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) National Traffic Survey (OVG); presently: Netherlands Mobility Survey (MON)
onderzoeksproject research project
onderzoeksverslag research report
onervaren inexperienced, novice
ongelede vrachtwagen (non-articulated) lorry
ongelijksoortigheid heterogeneity
ongelijkvloerse kruising grade separated junction /intersection, split-level junction /intersection
ongelijkwaardig (onverenigbaar) incompatible
ongelijkwaardigheid inequality
ongelijkwaardigheid (onverenigbaarheid ) incompatibility
ongeval crash (SWOV, US), accident (UK)
ongeval met dodelijke afloop fatal crash
ongevallenanalyse accident/crash analysis
ongevallencijfers accident/crash data
ongevallenpreventie, -bestrijding accident/crash prevention
ongevallenquotiënt crash rate
ongevallenstatistiek accident/crash statistics
ongevalsonderzoek ter plaatse on-the-spot accident investigation
ongevalsvatbaarheid accident / crash proneness
onontgonnen terrein virgin territory
onopvallend inconspicuous
onopzettelijk inadvertent(ly)
onoverzichtelijk obscure
ontruimingstijd clearance time
ontslag (uit het ziekenhuis) hospital discharge
ontsluitingsstructuur access system
ontsluitingsweg distribution road, distributor
ontsporen derail
ontwerp (het plan) design (not layout)
ontwerpen (wegmeubilair, netwerk) design (infrastructure, network)
ontwerpen, opstellen (van plannen, beleid) draw up, draft, prepare, devise, plan, formulate
ontwerprichtlijnen design standards /  -guidelines
ontwerpsnelheid design speed
ontwikkeling development
ontwikkelingslanden developing countries
ontwrichting, luxatie luxation
ontzegging van rijbevoegdheid, OBM (door rechter of officier van justitie; tijdelijk) licence suspension, (driver's)
onveilig gedrag dangerous behaviour, risky behaviour
onveilig handelen act unsafely, perform an unsafe act
onveilige handeling dangerous action (in general); unsafe act (in scientific psychological sense)
onverenigbaar, ongelijkwaardig incompatible
onverenigbaarheid, ongelijkwaardigheid incompatibility
onverharde berm soft shoulder
onverharde weg unsurfaced road, gravel road, unsealed road
onvoorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid/OBM hard (driver’s) licence suspension
oogbeweging eye movement
ooghoogte eye level
oormerken earmark
opdooi soil subsidence owing to thaw
open wegomgeving open road environment
Openbaar Ministerie Public Prosecution Service
openbaar vervoer (incl. taxi's) public transport (incl. taxi's)
openbare nutsbedrijven public (utility) services
openbare weg public road  / -highway
opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) expanded bicycle streaming lane (EBSL)
opgewaaide sneeuw drifting snow
ophaalbrug drawbridge
oplegger semi-trailer
opname van alcohol (in het lichaam) alcohol absorption
oppervlak surface
oppervlakte area (surface)
oprijlaan driveway
oprit, inrit (naar een erf) entry
oprit, toerit (naar een autoweg) on ramp, entry ramp
opstelruimte (voor fietsers/voetgangers) storage area, (bicycle -, pedestrian -)
opstelstrook dedicated turning lane
opstelvak storage lane
opstopping (verkeers-) congestion
optimaliseren optimise
opvallend conspicuous, striking, eye-catching
opvallendheid conspicuity
opvangfietspad refuge cycle track
opvoeren (van motor) tune up (engine)
oranje verkeerslicht yellow (traffic) light
over de kop somersaulted
over de kop gaan overturning
overbeladen (vehicle) overloaded (vehicle)
overbrenging transmission
overbrenging (mechanisch) transfer
overdag during daytime
overgangsboog transition curve
overgewicht (voertuig) excess load (vehicle)
overheid (niveaus) government (tiers / levels)
overrijdbare rijrichtingscheiding non-physical separation of driving directions
oversteekplaats crossing
oversteekplaats voor fietsers bicycle crossing
oversteekplaats voor voetgangers pedestrian crossing
oversteekplaats, gecombineerd voor zowel fietsers als voetgangers; twee-over Toucan crossing (joint pedestrian and bicycle crossing)
oversteken cross over (the street)
overstroming flooding
overtreder offender, perpetrator
overtreding (doelbewuste actie) violation; deliberate violation; intentional violation; intended violation (behav. psychol.: intended action)
overtreding (door onbedoeld gedrag; zie ook 'fout') error, unintentional violation, unintended violation (behav. psychol.; unintended action)
overtreding van de wegenverkeerswet (ernstige-, lichte-) violation of the highway code (indictable, non-indictable)
overtreding, misdrijf offence, violation
overtredingsgedrag violating behaviour
overweg level crossing, railway crossing
overzichtelijk orderly, surveyable