Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
raakpunt (aangrijpingspunt bij botsing) point of collision, point of contact
raakvlak interface
raamwerk frame (-work)
radiaalstraat, -weg radial street, rural highway
railvoertuig track vehicle
rammelstrook, rumble strip (met markering in dwarsrichting) rumble strip (with transverse marking)
randweg, rondweg, ringweg ring road
reactietijd reaction time
reanimatie resuscitation
recept prescription
rechtdoor straight ahead
rechte weg straight (stretch of) road
rechtuit straight ahead
recidive (van verkeersovertreding) repeat offence, recidivism (of traffic violation)
recidivist (van verkeersovertreding) repeat offender, recidivist, recidivist offender (of traffic violation)
recreatief fietspad recreational cycle track
reddingsvoertuig emergency vehicle
reflecterend materiaal reflecting material
reflecterende wegpunaise (kattenoog) reflecting road stud (catseye)
reflectie, mate van reflectivity
regelgestuurd (gedrag) (naast 'automatisch' en 'beredeneerd') rule-based (behaviour) (alongside 'skill-based' and 'knowledge-based')
regelgeving regulations (niet laws of legislation)
regels regulations, rules
regio region / district
regionaal verkeers- en vervoersplan regional traffic and transport plan
Regionaal Verkeershandhavingsteam Regional Traffic Enforcement Team
regionale directie regional management
regionale indeling regional division
regionale weg, weg buiten de bebouwde kom regional road, rural road
registratie recording, registration, reporting
registratieformulier report form
registratiefouten registration errors
registratiegraad registration rate
registratiejaar (van een auto) year of registration (of a car)
Reglement Rijonderricht Motorrijtuigen Motor Vehicle Driver Instruction Code
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens Traffic Code (ook wel Highway Code genoemd)
reis journey / trip
reismotief traffic motivation / journey purpose /- goal
reistijd journey time
reizigerskilometers kilometres travelled
rekeningrijden pay-as-you-drive
relatief risico (niet relatief risicoratio) relative risk, risk ratio
rem brake
rem-naijling brake lag
remkracht braking force
remlicht stop lamp / brake light / [US = brake lamp]
remmen braking
remvertraging brake delay
remvoering brake lining
remweg braking distance
rentabiliteit cost-effectiveness
reparatie repair
reproduceerbaarheid reproducibility / consistency
retroreflector retro-reflector
revalidatie rehabilitation
ribbel / richel ridge
ribbelmarkering, geprofileerde wegmarkering, akoestische markering (zowel dwars- als lengterichting) profiled road marking (longitudinal or transverse)
richtingaanwijzer direction indicator
richtlijn (juridisch) directive (legal)
richtlijn (niet-juridisch) guideline (general)
rij- en rusttijden driving and resting hours
rij-instructeur driving instructor
rijbaan carriageway [US = roadway]
rijbevoegdheid, onvoorwaardelijk ontzegging hard (driver's) licence suspension
rijbevoegdheid, voorwaardelijk ontzegging probationary (driver's) licence suspension
rijbewijs driving licence
rijbewijs, getrapt graduated driving licence
rijbewijs, voorlopig provisional driving licence
rijden onder invloed van alcohol drink driving, alcohol-impaired driving, driving while intoxicated (DWI), driving under the influence (DUI)
rijden onder invloed van alcohol Ún drugs/medicijnen (gecombineerd) (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen) drink-and-drug driving (with hyphens) ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs)
rijden onder invloed van alcohol en/of drugs/medicijnen (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen) drink and drug driving (without hyphens) ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs)
rijden onder invloed van drugs (en/of medicijnen) (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen) drug driving, drug-impaired driving ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs)
rijden onder invloed van medicijnen medicine-impaired driving
rijden, te hard speeding
rijder door rood licht red light runner (US)
rijder onder invloed drunk driver / impaired driver
rijervaring driving experience
rijexamen driving test
rijexamen driving test
rijexamen halen pass driving test
rijexamen, psychologisch en medisch onderzoek voor - psycho-medical examination for driving test
rijgeschiktheid fitness to drive / driving aptitude
rijgevaarlijke middelen impairing substances / -stance use
rijksweg (beheerd door het Rijk) national road (managed by the national road authority)
rijloper driving strip
rijontzegging licence suspension
rijopleiding driving course / driver training / road user education
rijrichting direction, driving direction
rijschool driving school
rijspoormeter profilometer
rijstrook lane, traffic lane
rijstrookscheiding lane separator
rijtaak driving task
rijvaardigheid (van de bestuurder) driving skill
rijverbod driving ban
rijwaardigheid (van het voertuig) roadworthiness (of a vehicle)
rimpelbuisobstakelbeveiliger impact attenuator
ringweg, randweg, rondweg ring road
risico fatal- / injury- / MDO accident per billion miles / kms. travelled; death- / injury- / accident rate
risico nemen risk taking / careless -/ dangerous driving
risico-onderkenning risk awareness
risicoacceptatie risk acceptance
risicobewustzijn risk awareness
risicoperceptie risk perception, hazard perception
ritsen late merging (US ook: zipper merging)
rittenboek (t.b.v. OVG) journey diary
roekeloos reckless
roestvrij stainless
rolbeugel rollbar
rollenbank, testbank test rig
RONA (Richtlijn Ontwerp Niet-Autosnelwegen) DGNM (Design Guideline Non-Motorways
rondgaand verkeer (plein, rotonde) gyratory traffic
rondweg, ringweg, randweg ring road
rood verkeerslicht red light
roodlichtnegatie, roodlichtovertreding red light running
rotonde roundabout
route route
ruimtelijk spatial
ruimtelijke ordening, ruimtelijke inrichting spatial planning, rural and urban planning
ruit window
ruitenwisser windscreen wiper
ruiterpad bridle path
rumble strip, rammelstrook (met markering in dwarsrichting) rumble strip (with transverse marking)
rupsvoertuig tracked vehicle / caterpillar vehicle
ruwheid roughness