Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
uitbreiding extension
uitbuigingsruimte room for extension
uitgaand verkeer outbound traffic
uitgang (-sweg) exit (road)
uitgangspunt starting point, point of departure (niet departure point)
uitglijder (gedragspsych.; onbedoelde actie, onbedoelde uitvoeringsfout) slip (behav. psychol.; unintended action, skill-based executional error)
uitlaat exhaust pipe, tailpipe [US]
uitlaatgas exhaust fumes
uitrijden (vaart minderen) decelerate
uitrit (van een erf) exit
uitrusting equipment
uitslingeren ejection
Uitsluitend MateriŽle Schade (UMS) Property Damage Only (PDO), soms Material Damage Only (MDO)
uitstraling radiation
uitvoegen exit
uitvoerbaarheid workability / consistency
uitwijken swerve
uitzicht view
urgentie emergency
uur van de dag time of day
uurstroom rate of flow