Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
vaardigheid skill
validiteit validity
vangrail: zie geleiderail of voertuigkering
vast voorwerp fixed object
veerkracht elasticity
veiligheid safety
veiligheidsglas safety glass / laminated glass / toughened glass
veiligheidsgordel safety belt
veiligheidszone safety zone
velgrem rim brake
vensteruren allowed delivery times
ventweg service road
veranderlijkheid variability
verantwoording (afleggen) account (to account for)
verbaliseren book
verbind(ings)weg connecting road
verblijfsgebied residential area
verblinding glare / dazzle
verbod prohibition
verdeling van verplaatsingen over routes traffic assignment
verdovend middel drug
vergeetachtigheid (gedragspsych.; onbedoelde actie, onbedoelde geheugenfout) lapse (behav. psychol.; unintended action, skill-based error)
vergevingsgezind forgiving
vergevingsgezindheid (DV-principe) forgivingness
vergissing (gedragspsych.; doelbewuste actie, onbedoelde denkfout) mistake (behav. psychol.; intended action, rule- or knowledge-based thinking error)
verharde berm hard shoulder, paved shoulder
verharde weg sealed road, surfaced road
verharde weg surfaced road, sealed road
verhoogd kruispunt (plateau) raised junction / intersection
verhoogde weg elevated road
vering suspension / damper
verkanting (schuinte in het wegdek i.v.m. afwatering) camber, crossfall
verkanting (schuinte van het wegdek in een bocht) superelevation
verkantingsovergang torsion section
verkeer, inkomend-, binnenkomend, ingaand inbound traffic
verkeer, uitgaand outbound traffic
verkeersaanbod traffic volume
verkeersader through-road / major road / thoroughfare
verkeersafhankelijk vehicle actuated
verkeersanalyse traffic analysis
verkeersbeheersing traffic management
verkeersbesluit traffic order
verkeersbord traffic sign
verkeersdeelname traffic participation
verkeersdeelnemer road user
verkeersdichtheid traffic concentration / traffic density
verkeersdode road death, fatality
verkeersdrempel speed hump
verkeersdruppel, verkeerseiland, verkeersheuvel (afhankelijk van de vorm) traffic island
verkeerseconomie transport economics
verkeerseiland, verkeersdruppel, verkeersheuvel (afhankelijk van de vorm) traffic island
verkeersgedrag road user behaviour (niet traffic behaviour)
verkeershandhaving traffic law enforcement, traffic enforcement, police enforcement
verkeersheuvel, verkeerseiland, verkeersdruppel (afhankelijk van de vorm) traffic island
Verkeersinformatie Systeem Traffic Information System
verkeersintensiteit traffic flow, traffic volume
verkeersinzicht traffic insight
verkeerskunde traffic engineering
verkeerslicht traffic signal, traffic light
verkeerslichtenregeling, verkeersregelinstallatie (VRI) traffic signal control, traffic light control
verkeersluw gebied traffic calmed area
verkeersmanagement, verkeersregulering traffic management
verkeersmiddel van de toekomst future transport mode
verkeersnet network
verkeersongeval road (traffic) crash (SWOV, US), road accident (UK)
verkeersongeval met dodelijke afloop fatal accident
verkeersongeval met persoonlijk letsel injury accident
verkeersongevallenconcentratie, black spot blackspot
verkeersongevallenregistratie National Road Accident Register
verkeersopstopping, file traffic jam, congestion, queue
verkeersplein gyratory, traffic gyratory [UK]; rotary [US]
verkeersprestatie (indicator motorvoertuigmobiliteit) motorvehicle kilometres travelled (MKT; on roads); number of passing vehicles (on junctions)
verkeersproductie trip generation, traffic generation
verkeerspunaise road stud
verkeersregeling traffic control
verkeersregels traffic rules
verkeersregulering, verkeersmanagement traffic management
verkeersrisico traffic risk
verkeersruit diamond interchange
verkeersslachtoffer road casualty
verkeersstroom traffic flow
verkeersstroomlijn desire line
verkeerstaak traffic task
verkeerstechniek traffic engineering
verkeersteken road sign
verkeerstelling traffic count
verkeersveiligheid road safety (niet traffic safety)
verkeersveiligheidsaudit road safety audit
verkeersveiligheidsbeleid road safety policy
Verkeersveiligheidsverkenner Road Safety Explorer
Verkeersveiligheidsverkenner voor de Regio (VVR) Regional Road Safety Explorer
verkeersveiligheidswereld, in de - in road safety, among road safety professionals
verkeersverdeling traffic distribution
verkeersverrichtingen traffic operations
verkeersweg highway
verkeerszuil traffic sign
verkenning (blik in de toekomst) outlook (in future)
verlichting lighting
verlichting (voertuig) headlights & signal lights
verlichtingssterkte illuminance
verloop (van een ongeval) course (of a crash)
verloren levensjaren years of life lost (YLL)
vermoeidheid fatigue
vernieuwend /vernieuwing innovative / innovation
verplaatsing journey, trip
verpleegduur (dagen) patient days (at hospital)
verplicht mandatory, compulsory
verplicht compulsory, mandatory
versnelling acceleration / gear
versnellingsbak gear box / transmission
verspreiding dissipation (of energy)
vertalen (figuurlijk) convert, transform
vertraging deceleration
vervoer transport
vervoermiddel vehicle / transport mode
vervoersprestatie exposure (op wegvakken uitgedrukt in 'number of motorvehicle kilometres', op kruispunten in 'number of passing vehicles')
vervoersprestatie (indicator alle mobiliteit, van bijv. reizigers, voertuigen, tonnen vracht) transport mobility (in e.g. passenger kilometres, vehicle kilometres, tons of freight)
vervoersregio transport region
vervoerswijze transport mode, mode of transport
vervoerswijze mode of transport, transport mode
vervoerswijzeverdeling modal split
verzamelstraat / †-weg collector-† /† (local) distibutor road
verzekering insurance
verzorgingsgebied (van een ziekenhuis) catchment area (of a hospital)
verzorgingsplaats langs autosnelweg service area
vetergang sway, yaw
vezel, fiber fibre
viertakskruispunt four-legged junction, four-arm junction
viertakskruispunt four-arm junction, four-legged junction
viertakskruispunt four-arm junction
viertaksrotonde four-arm roundabout, four-legged roundabout
viertaksrotonde four-legged roundabout, four-arm roundabout
vlak plane
vluchtheuvel pedestrian refuge, pedestrian island
vluchtstrook emergency lane
voeler sensor / detector
voertuig vehicle
voertuigbeheersing vehicle control
voertuigberging, berging van een voertuig vehicle recovery
voertuigbezit vehicle ownership / car ownership
voertuiginterieur car interior
voertuiginzittende vehicle occupant
voertuigkering, niet vangrail crash barrier
voertuigkilometer vehicle kilometre / vehicle mile
voertuigpark number of vehicles / vehicle fleet
voertuigverklikker vehicle detector
voertuigverlichting vehicle lighting
voetganger pedestrian
voetgangersbrug footbridge
voetgangersgebied pedestrian precinct
voetgangersoversteekplaats pedestrian crossing
voetgangersoversteekplaats met door voetgangers geregelde stoplichten Pelican crossing ("pedestrian light controlled crossing")
voetgangervriendelijk (autofront) pedestrian-friendly (car front)
voetpad footway [US = sidewalk]
voetrem foot brake
volgafstand vehicle spacing / distance headway
volgen / volggedrag track / tracking
volgtijd headway time
voor- en natransport before and after transport
voor-nastudie, voor- en nastudie before-and-after study
voorgordel, autogordel voorin front seat belt
voorjaar spring
voorkeur preference
voorlichting public service advertising
voorlichtingscampagne public service advertising campaign, PSA campaign
voorligger vehicle in front
voormeting pretest
voormontage, prefabricatie prefabrication
voorrang right of way, priority
voorrang hebben (op) to have right of way (over)
voorrang krijgen be given priority/right of way
voorrang verlenen aan verkeer van rechts to give way to the right, to yield to the right
voorrang verlenen/geven to give right of way, to yield right of way, to yield
voorrang voor langzaam verkeer van rechts priority for cyclists and moped riders coming from the right
voorrangskruising priority junction / intersection
voorruit windscreen / windshield
voorschriften / richtlijnen (het nakomen van) compliance / regulations (specifications)
voorsignalering (route) advance direction sign
voorsorteren get in lane
voorspelbaarheid predictability
voorspelling, prognose forecast, prognosis
voorstad suburb / outskirts
vooruitkijkspiegel (in vrachtwagens) front view mirror
voorwaarde precondition
voorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid/OBM probational (driverís) licence suspension
voorwerp object
voorzieningen facilities, provisions
voorzijde front
vorksplitsing, bifurcatie fork junction, bifurcation
vormgeving, ontwerp design (niet layout)
vorst (schade) frost
vracht / lading freight / cargo
vrachtauto met aanhangwagen lorry with trailer
vrachtvervoer freight transport
vrachtwagen lorry [UK] / truck [US]
vrachtwagen met aanhangwagen lorry with trailer
vragenlijst questionnaire
vragenlijstonderzoek questionnaire study
vrij-rijdend uninterrupted driving
vrije busbaan bus lane
vuilniswagen dustcart [UK] / garbage truck [US]