Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
waarneming perception / observation
waarneming en stuursysteem sensing and steering system
wachtstand-groenregeling green stand-by position
waterschap Water Board
waterschapsweg (beheerd door een Waterschap) waterboard road (managed by a water authority)
weefvak weaving section
weekdag / door-de-weekse dag weekday (Monday to Friday)
weekeinde weekend
weekpatroon weekly traffic pattern
weerstandsvermogen v.h. menselijk lichaam human tolerance
weg binnen de bebouwde kom urban road
weg buiten de bebouwde kom rural road, regional road
weg met ťťnrichtingsverkeer one way street
weg met gescheiden rijbanen dual carriageway (US = divided road)
wegas lane marking
wegbeeld (interpretatie door de weggebruiker) road view, driver's view of the road, road image
wegbeeld (zoals ontworpen) road design, road characteristics
wegbeheerder road authority
wegberm shoulder
wegdeel stretch of road
wegdek road surface
wegdekreflector road surface reflector (cats eyes)
wegenbelasting road tax
wegenbouw road construction / civil engineering
wegenclassificatie road classification
wegennet road network
Wegenverkeersreglement traffic regulations
Wegenverkeerswet Road Traffic Act
weggebruiker road user
weginrichting road layout
wegkenmerk road (design) characteristic, road feature
wegkruising intersection
weglengte road length
wegmarkering road marking
wegmeubilair, straatmeubilair roadside furniture, roadside objects, street furniture
wegomgeving road environment (niet surroundings)
wegomlegging diversion (road)
wegontwerp road design
wegpunaise road stud
wegsoort type of road
wegtracť alignement
wegvak road section
wegverkeer road traffic
wegverlichting road lighting
wegversmalling road narrowing
wegvervoer road transport
wegwerkzaamheden / werk in uitvoering roadworks
werkbelasting workload
werkdag work day
wervelkolom spinal column
Wet Gevaarlijke Stoffen Hazardous Substances Act
Wet Goederenvervoer over de Weg Road Transport of Goods Act
Wet Personenvervoer Transportation Act
Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 Motor Vehicle Driver Instruction Act 1993
wetgeving legislation
wetshandhaving law enforcement
wetswijziging law ammendment
wielbasis wheelbase
wielophanging suspension
wielspoor tracking / tracks
wijze van (verkeers)deelname modal split, kind / type of participation
windscherm wind barrier
windstoten gusts of wind
woon-werkverkeer commuter traffic
woonerf homezone
woongebied, woonwijk residential area
wrijving friction
wrijvingscoŽfficiŽnt coefficient of friction