Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
zakelijk verkeer, beroepsverkeer commercial transport (EU)
zandpad sandy path
zandweg dirt track / - road
zebrapad zebra crossing
zeer open asfalt beton (zoab) very porous asphalt
zelf waargenomen taakbekwaamheid perceived task capability
zelfde richting same direction
zelfinzicht self-assessment
zelfoverschatting self-overestimation
zelfselectie (methodologisch) volunteer bias
zelfstandig rijden solo driving
zich aan (de) regels houden comply with (the) rules, obey (the) rules
zichtafstand, zichtlengte visibility
zichtbaarheid visibility
zichtbaarheidsafstand visibility distance
zichtlijn line of sight
zichtveld field of vision
ziekenhuis hospital
ziekenhuisgewonde inpatient
ziekenwagen ambulance
ziekte illness
ziektelast burden of disease
ziekteverzuim absence through illness / injury
zijafscherming side underrun protection / side shields
zijairbag side airbag
zijbotsing flank - / side collision / side swipe
zijspiegel side mirror
zijstraat by-road, side-street
zitplaats seat
zittingverhoger, zitverhoger booster seat
zoekgedrag searching, looking for
zomertijd daylight saving time (DST)
zuil pole
zwaailicht flashing light, revolving light
zwaar verkeer (verkeer) heavy goods vehicle traffic, HGV traffic
zwaar verkeer (voertuigen) heavy goods vehicles (HGVs)
zwarte doos black box
zwelling swelling