Road safety terms Dutch - English

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
aandacht / oplettendheid attention / concentration
aandachtsgebied area of interest
aangegeven limiet, plaatselijk geldende limiet posted speed limit
aangrijpingspunt point of collision
aanhangwagen trailer
aanhouden apprehend, arrest
aanhouding apprehension, arrest
aanliggend fietspad, fietsstrook bicycle lane
aansluiting connection
aansprakelijk (-heid) liable (liability)
aantal number
aantoonbaar demonstrable, -bly
aanvullend vervoer supplementary transport
aanwinst acquisition
aanwonende neighbours, residents
academisch ziekenhuis university hospital, teaching hospital
accessoires accessories
accu battery
achteraanrijding rear-end collision
achterbank rear seats
achtergordel, autogordel achterin rear seat belt rear seat belt
achterlicht rear light
achterpassagier back-seat passenger
achterruit rear window
achteruitkijkspiegel rear view mirror
achterzijde rear
actor actor [UK], stakeholder [US]
actualiseren, geactualiseerd update(d), (bring) up to date; advance(d)in 'Advancing Sustainable Safety' en 'the advanced vision (of Sustainable Safety)
adaptatie adaptation
ademalcoholgehalte (AAG) breath alcohol content (BrAC)
ademanalyse breath analysis
ademanalyse-apparaat breath tester / breath analyser
ademproef breath test, breath analysis
ademtester breath testing device
adviesbureau consultancy firm
afgesloten rijweg road closure
afhandeling (-skosten) settlement (costs)
afleiding distraction (or diversion)
afloop outcome
afmeting dimension
afrijvak intersection/crossroads exit
afrit (van een autoweg) exit ramp, off ramp
afrit (van een autoweg) off ramp, exit ramp
afslaan (links & rechts) turn off (left & right)
afslag exit road
afstand distance
afstand (onderling) headway
afstelling van koplampen headlight adjustment
afstemmen / -ing tuning
afwikkelingscapaciteit service capacity
afwikkelingsintensiteit service volume
afwikkelingsniveau service level
agglomeratie conurbation
airbag airbag
akoestische kantmarkering (lengterichting) profiled edge marking (longitudinal) (niet rumble strip)
akoestische markering, geprofileerde wegmarkering, ribbelmarkering (zowel dwars- als lengterichting) profiled road marking (longitudinal or transverse)
alcoholongeval alcohol-related accident
alcoholslot alcolock (niet alcohol interlock of alcohol lock)
algemene maatregel van bestuur order in council
alignement alignment
Anders Betalen voor Mobiliteit Different Payment for Mobility
Andreasstrips Andreas strips (portable rumble strips)
ankerplaat anchor sheet
antiblokkeersysteem (ABS) anti-braking system (ABS), anti-locking device
antiverblindingsscherm glare screen
apk (algemene periodieke keuring) periodic vehicle inspection, MOT test (Ministry of Transport test) [UK]
aquaplaning aquaplaning
arbeidsongeval industrial / occupational accident
Arbeidstijdenbesluit vervoer Driving time and rest periods regulation (EC) 561/2006
armaturen luminaires
as (voertuig) axle
as, wegas centre line
asbelasting axle load
asfalt (beton) asphalt (-ic concrete)
asmarkering, asstreep, middenstreep centre line marking
asverspringing, asverschuiving axis offset
attitude attitude
auto's te water cars submerged in water
auto-onderdelen en -toebehoren components of the car
autobezit car ownership
autobus bus
autogordel seat belt
autogordel achterin, achtergordel rear seat belt
autogordel voorin, voorgordel front seat belt
automatisch automatic
automatisch (gedrag; naast 'regelgestuurd' en 'beredeneerd') skill-based (behaviour; alongside 'rule-based' and 'knowledge-based)
automatische halve overwegbomen (ahob) half-barrier crossing
automatiseren (algemeen) automate, computerize
automatiseren (gedrag) automate
automatisering automation, computerization
automobilist driver, car driver (niet motorist)
autoportier car door
autopsie post mortem
autorijloper that part of the road surface meant only for motorized vehicles
autosnelweg, snelweg motorway [UK], freeway [US]
autoweg trunk road, express road
bajonet-aansluiting staggered junction
bakfiets carrier tricycle
balans assessment
band tyre
band profiel tyre tread
basculebrug bascule bridge
basis-, begin-, uitgangsjaar baseline/benchmark year
batterij, accu battery
bebording signing
bebouwde kom urban area
bediening / besturing control
bedrijfsauto company vehicle
begeleid rijden accompanied driving
beginner novice
beginnersfase (derde fase van getrapt rijbewijssysteem) provisional phase (third phase of graduated driving licence)
beginnersrijbewijs licence on probation
begrenzing(en) boundary (-ies)
bejaarden elderly people / the elderly
bekeuring fine
belangengroep; belangenvereniging interest group
belastingfactor load factor
beleid policy
beleids- policy, policy-related
belettering lettering
belijning, zie lengtemarkering of wegmarkering
benzine petrol [US = gas]
benzinestation petrol station
benzinetank fuel tank
beperkende maatregel restrictive measure
beproevingsmethode test method / test procedure
beredeneerd (gedrag; naast 'automatisch' en 'regelgestuurd' knowledge-based (behaviour; alongside 'skill-based' and 'rule-based'
bereikbaar / -heid accessible / -bility
berekening calculation
bergen vehicle recovery
bergingsvoertuig recovery vehicle
Berlijnse drempel, busdrempel speed cushion
berm (zijberm, direct naast de weg) shoulder, road shoulder
berm (zijberm, in z’n gehele breedte) verge (UK), roadside (US)
bermbeveiligingsconstructie roadside safety construction / crash barrier
bermplank, bebakening marker post
beroepsgoederenvervoer road haulage, freight transport, road transport of goods, road transport of freight
beroepspersonenvervoer passenger transport
beroepsverkeer, zakelijk verkeer commercial transport (EU)
beschonken bestuurder drunk driver, alcohol-impaired driver
Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW) Administrative Provisions (Road Traffic) Decree
besluit rijonderricht motorrijtuigen motor vehicle driver instruction order
besluitvorming decision-making, decision process
bestelbus mini-bus
besteldienst delivery transport
bestelverkeer (verkeer) light goods vehicle traffic, delivery traffic
bestelverkeer (voertuigen) light goods vehicles, delivery vans
bestelwagen, -auto, -bus light goods vehicle, delivery van
bestemming (-sverkeer) destination (traffic)
besturing op afstand remote control
bestuurder driver
bestuurlijk (politiek-) administrative, governmental, political (gekozen politici komen eraan te pas)
betaald parkeren paid parking
Betalen voor Duurzaam Veilige Infrastructuur (commissie) Financing a Sustainably Safe Infrastructure (committee)
beton concrete
betrokken involved
betrokken voertuig vehicle involved
betrouwbaarheid reliability, validity (van gegevens)
beveiligde spoorwegovergang protected level crossing
beveiligen protect
beveiligingconstructie roadside safety structure, safety barrier
beveiligingshek voor voetgangers pedestrian guard rail
beveiligingshek, geleidingshek, -muurtje safety fence, guard fence
beveiligingsmiddel protection device; safety device
bevestiging(spunten) anchorage (points)
bevolkingsopbouw, bevolkingssamenstelling composition of the population
beweerd gedrag self-reported behaviour
bewegend moving
bewegwijzering signposting
bewegwijzeringspaal signpost
bewijstest evidential test
bewust, opzettelijk, bedoeld (gedrag) intentional, deliberate (niet conscious)
bijna-ongeval near miss accident
bijrijder driver's mate
binnen de bebouwde kom inside built-up area / urban
binnenkomend verkeer inbound traffic
biomechanica biomechanics
blaaspijpje test tube (chemical)
blijvende gevolgen van letsel permanent injury
blikschade material damage
bloedalcoholgehalte (BAG) blood alcohol content, blood alcohol concentration (BAC)
bloedmonster blood specimen
bloedproef blood test
blokkeren van de wielen wheel locking
blokmarkering block marking
bocht bend, curve
bonus-malussysteem no claims bonus
boog (straal) curve (radius)
borstwering parapet
botsabsorber impact attenuator, crash attenuator
botseis, botscriterium crash criterion, collision criterion
botsenergie collision energy
botshoek collision angle
botsing crash, collision
botsingvermijdingssysteem collision avoidance system
botsingwaarschuwingssysteem collision warning system
botspartner crash opponent, collision opponent (tegenpartij); crash party, collision party (neutraler)
botsproef, botstest crash test (EU: impact test)
botssnelheid collision speed (EU: impact velocity)
botstest tegen de flank side impact test
botsveilig autofront pedestrian-friendly car front
botsveilige auto crashworthy car
botsveiligheid (secundaire veiligheid) crashworthiness (secondary safety)
botsvriendelijk object crashworthy roadside object
botswaarschuwing (-ssysteem) collision warning (system)
bouwjaar (van een auto) year of manufacture (of a car)
bouwplaats construction site
bovenbouw (van een brug) superstructure (of a bridge)
bpm (belasting personenauto’s en motorrijwielen) vehicle purchase tax
brancard stretcher
brandblusapparaat fire extinguisher
brandstof fuel
brandstoftank fuel tank
brandstofverbruik fuel consumption
Brede Doeluitkering (BDU) broad goal-oriented grant
breedte width
breekpunt frangible joint
bril spectacles / glasses
bromfiets moped
Bromfiets op de Rijbaan (BOR) moped on the carriageway
bromfietser moped rider (niet mopedist)
bromfietshelm, motorhelm crash helmet
brommobiel microcar
bromscooter moped scooter
brug bridge
brug (in een bocht) curved bridge
brugleuning parapet / ballustrade
brugpijler bridge pier
bruto gewicht gross weight
buiten de bebouwde kom rural / outside built-up areas
buitenkant outside
bulldozer bulldozer
bumper bumper
bumperkleven tailgating
bus bus
busbaan bus lane
busdrempel, Berlijnse drempel speed cushion
bushalte bus stop
bussluis bus sluice
busstrook bus lane
by-pass (van een rotonde) slip lane (of a roundabout)
cameratoezicht camera enforcement
capaciteit capacity
carburateur carburettor [us = carburetor]
carrosserie body (car)
causale relatie causal relation
centrum / middelpunt centre
chassis chassis
chromatografie chromatography
claxon horn
comfort (voor voertuig en bestuurder) comfort
commissie 'Betalen voor Duurzaam Veilige Infrastructuur' Financing a Sustainably Safe Infrastructure committee
competentie competence
concentratie concentration
configuratie configuration
conflict, dwars- conflict, transverse
conflict, enkelvoudig conflict, single vehicle
conflict, frontaal conflict, frontal
conflict, langs- conflict, longitudinal
conflict, parkeer- conflict, parking
conflict, voetgangers- conflict, pedestrian
conflictpartner, conflictpartij conflict opponent
conflictpunt conflict point
congestie congestion
consumentenorganisatie consumers' organization
contact (band-wegdek) contact (tyre-road)
container container
controle, toezicht enforcement, surveillance, (niet control)
Convenanten Verkeer en Vervoer COVER Traffic and Transport Covenants (COVER)
corrosie corrosion
cybernetica cybernetics
dag (24 uur) / etmaal day
dageraad dawn
daglicht, bij daylight, during
dagpatroon daily traffic pattern (adp)
dashboard / instrumentenpaneel dashboard / control panel / instrument panel
databank data bank
deformatie, vervorming deformation
demping (van schokbrekers) damping
derde remlicht third brake light
dicht asfaltbeton (dab) non porous asphalt
dienstregeling timetable
dieplader flatbed trailer
dieselmotor diesel engine
dieselolie / gasolie diesel fuel
diffractie / breking diffraction
diffusie / verstrooiing diffusion
dijkweg causeway
dimlicht front dipped headlight / low beam lights, traffic beam
discontinu / onderbroken discontinuous
dode hoek blind spot (niet blind area/zone/angle)
dodehoekspiegel blind spot mirror
dodelijk ongeval fatal crash
doden / overledenen fatalities / (road) deaths
doden en ernstig gewonden, dood of ernstig gewond Killed or Seriously Injured (KSI)
dodenquotiënt death rate
dolly (verrijdbaar onderstel bij botsproeven) impact sled
donker-adaptatie dark adaptation
dood dead
doodlopende weg, doodlopende straat cul-de-sac, dead-end street
dooi thaw
Door met Duurzaam Veilig Advancing Sustainable Safety
doorbuigen / uitbuigen deflection
doordringbaarheid permeability
doorgaand / aanhoudend ongoing
doorgaand verkeer through-traffic
doorgaande weg (ongeacht Duurzaam Veilig-functie)(buiten de bebouwde kom) through-road (irrespective of Sustainable Safety function)
doorgetrokken streep barrier line / continuous line
doorlaatbaarheid permeability
doorrijden na een ongeval hit-and-run accident
doorrijders na een ongeval hit-and-run drivers
doorstroming (verkeers-) flow (traffic)
dopplereffect doppler effect
draagbaar portable
draagkracht, draagvermogen (financieel) financial capacity
draagkracht, draagvermogen (fysiek) bearing capacity
draagpercentage (autogordels) seat belt wearing rate
draagplicht (van autogordels) compulsory seat belt usage
draagvlak public support
draaibrug swing bridge
draaicirkel turning circle
drempel (verkeers-, snelheids-) speed hump
driepuntsgordel three-point seat belt
driesprong three-way intersection/crossroads
driestrooksweg three-lane road
drietakskruispunt three-arm junction, three-legged junction
drietakskruispunt three-legged junction, three-arm junction
drietakskruispunt three-arm junction
drip (dynamisch route-informatiepaneel) DRIP (Dynamic Route Information Panel)
dronkenschap drunkenness
drugs drugs
dubbelbaansweg dual carriageway
dubbele asmarkering, dubbele asstreep double centre line marking
dubbele asstreep double centre line
dubbelzijdig fietspad  (ook tweezijdig; aan weerszijden van de weg, in een of twee richtingen bereden) double sided bicycle track (vrijliggend)/lane (aanliggend) (also two-sided; one-way or two-way)
duisternis darkness
duopassagier pillion passenger
duurzaam sustainable (materials: durable)
Duurzaam Veilig Sustainable Safety
duurzaam veilig wegverkeer sustainably safe traffic system
Duurzaam Veilig-meter Sustainable Safety Indicator
duurzaamheid sustainability
dwarsafstand lateral clearance
dwarsconflict transverse conflict
dwarsdoorsnede van de weg transverse profile
dwarspositie transverse position
dwarsprofiel cross section, cross-sectional profile
dwarsstreep transverse line
dynamisch route-informatiepaneel (drip) Dynamic Route Information Panel (DRIP)
dynamo generator / dynamo
Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) Educational Measure on Alcohol and Driving (EMA)
eenogig one-eyed
eenrichtingsfietspad one-way cycle track
eenrichtingsverkeer one-way traffic
eenzijdig (conflict, ongeval; zonder botsobject) single-vehicle (conflict, crash; without a crash object)
eenzijdig fietsongeval cyclist-only crash
eenzijdig voetgangerongeval pedestrian-only crash
Eerste Kamer Senate
effect effect
eigen vervoer transport on own account / private transport
eigenschap(pen) property(-ies)
eindstation terminus
elasticiteit elasticity
elektrische auto battery car / electric car
elektrische fiets pedelec
elektro-encefalografie (EEG) electroencefalography (EEG)
elektromechanisch gas geven throttle-by-wire
elektromechanisch remmen brake-by-wire
elektromechanisch sturen steer-by-wire
elektronica electronics
elektronisch informatiebord Variable Message Sign (VMS)
eliminatie van alcohol (uit het lichaam; door afbraak en uitscheiding) alcohol elimination (by oxidation and excretion)
enkelbaansweg single carriageway road
enkelvoudig (conflict, ongeval; met of zonder botsobject) single-vehicle (conflict, crash)
enkelvoudig fietsongeval cyclist-only crash
enkelvoudig ongeval single vehicle crash
enkelzijdig fietspad (ook eenzijdig; langs een zijde van de weg, meestal in twee richtingen bereden) single sided bicycle track (vrijliggend)/lane (aanliggend) (also one-sided; mostly two-way)
enquête survey
erfaansluiting access
erffunctie, toegangsfunctie access function
erftoegangsweg (met functie toegang bieden) access road (with access function) access road (with access function)
ernst severity
ernstig verkeersgewonde serious road injury
essentiële herkenbaarheidskenmerken essential recognizability characteristics
essentiële kenmerken (DV-term) essential characteristics
etmaalintensiteit average daily traffic (ADT)
Europese Commissie European Commission
Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg European regulations for the transport of hazardous substances by road
evaluatie evaluation, assessment
excentrisch eccentric
expositie exposure
fabricage manufacture
fabrikant manufacturer
fiets bicycle,cycle
fiets met hulpmotor motorized bicycle
fietsenrek bicycle rack
fietser cyclist
fietservriendelijk (autofront) cyclist-friendly (car front)
fietsgoot (langs trap) bicycle ramp (at the side of a staircase)
fietsgoot (langs trap) bicycle ramp (at the side of a staircase)
fietshelm bicycle helmet
fietsnetwerk cycling network
fietspad - dubbelzijdig fietspad  (ook tweezijdig genoemd)  in een of twee richtingen bereden bicycle track- double side bicycle track (also two sided )
fietspad - enkelzijdig fietspad (ook wel eenzijdig fietspad of enkelvoudig fietspad genoemd)  = fietspad langs een zijde van de weg,   (meestal in twee richtingen bereden) bicycle track -single sided bicycle track (also one-sided bicycle track, singular bicycle track)  
fietspad, vrijliggend resp. aanliggend bicycle track resp. bicycle lane
fietsroute bicycle route
fietsstrook bicycle lane
fietsvoorziening bicycle facility
file queue, traffic jam, congestion
filebeveiligingssysteem queue warning system
flankbotsing side impact
flankerend beleid accompanying policy (niet flanking policy)
fly-over flyover / overpass
Fonds ter Voorkoming van Verkeersdoden Road Death Prevention Fund
forens commuter
forenzen to commute
fout (gedragspsych.; onbedoeld gedrag) error (behav. psychol.; unintended behaviour; error types are: slip, lapse or mistake)
fout (type fout: onbedoelde denkfout) mistake
frontaal conflict frontal conflict
frontale botsing head-on collision, head-on crash
functievermindering impairment
functionaliteit (DV-principe) functionality (Sustainable Safety principle)
functionele eis functional requirement
fundering foundation
fysieke rijrichtingscheiding physical separation of driving directions
gas gas
geavanceerde transport-telematica advanced transport telematics
gebied area / region / district
Gebiedsgericht Benutten (GGB) Network Management
gebiedsontsluitingsweg (met functie verbinden/gebied ontsluiten) distributor road (with mixed function)
gecoördineerde verkeerslichten linked signals / co-ordinated signals
gedood & ernstig gewond killed & seriously injured
gedrag behaviour
gegevens / data / cijfers data
gegevensverwerking data processing
gehandicapte disabled person
geldig valid
gelede vrachtwagen, trekker met oplegger articulated lorry, tractor-trailer combination
geleiderail (met afschermende functie), niet vangrail guard rail
geleiderail (met geleidende functie), niet vangrail guide rail
geleiderail (met kerende functie), niet vangrail crash barrier
gelijksoortigheid homogeneity
gelijkvloers kruispunt junction / intersection at grade
gelijkwaardig equivalent
gelijkwaardige kruising junction/intersection without any designated priorities; uncontrolled junction/intersection
gelijkwaardigheid equality
geloofwaardig(heid) credible (credibility)
geloofwaardige limiet credible limit
geluiddemper silencer
geluidshinder noise pollution, noise nuisance
geluidshinder, bestrijding van - noise control, noise abatement
geluidssignaal acoustic signal
gemeente municipality / borough [uk]
gemeentebestuur municipal authority / - government
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Municipal Personal Records Database (GBA)
gemengd profiel (voor langzaam en snelverkeer) mixed profile (for slow and rapid traffic)
gemiddelde dagintensiteit average daily traffic (ADT )
gemiddelde snelheid average speed
gemotoriseerde tweewieler powered two-wheeler
geneesmiddel drug / medicine
generator generator
geparkeerd parked
geprofileerde wegmarkering profiled road marking (longitudinal or transverse)
geregeld kruispunt, kruispunt met voorrangsregeling (verkeerslicht, voorrangsbord of stopbord) controlled junction / intersection
geregelde oversteekplaats controlled crossing
geslipt skidded
gesloten wegomgeving (met veel vegetatie of bebouwing) dense road environment (with lots of vegetation or buildings)
geslotenverklaring (gedeeltelijke) limited access, access restriction
getrapt rijbewijs graduated driving licence
getuige witness
geul gully
gevaar danger, hazard
gevaardetectie hazard detection
gevaarherkenning hazard perception, risk perception
gevaarlijke goederen dangerous goods
gevaarlijke stof hazardous substance / dangerous good
gevarendriehoek reflective triangle
gevolgen consequences
gewenst gedrag correct behaviour
gewond / gewonden injured
gewonnen levensjaren years of life gained (YLG)
gezichtsveld field of vision
gezichtsvermogen vision (power of)
gezondheid health
gladde band bare tyre
gladheid (van een weg) slippery conditions (on a road)
glas (gehard / gelaagd) glass (toughened / laminated )
goederentransport, goederenverkeer, goederenvervoer (beroeps-) road haulage, freight transport, road transport of goods, road transport of freight
goot gutter
gordel seat belt
gordelspanner seat belt tensioner
gordelverklikker seat belt reminder
greppel ditch
grijs kenteken, personenauto met car registered as van
grint gravel
grintweg gravel road
groen (verkeers)licht green light
groen (verkeers)licht; afslaand verkeer green arrow
groene golf green wave
grondregel basic rule, fundamental rule
grondspeling ground clearance
grondwater ground water
groot licht driving light, main light
groot onderhoud major maintenance
groot rijbewijs HGV licence
haaks parkeren (loodrecht op rijbaan) perpendicular parking (at right angles)
haarlemmermeerkruising diamond shape interchange
haarspeldbocht hairpin bend
hagel hail
half klaverblad partial cloverleaf
halfopen wegomgeving semi-open road environment
handeling action (general); act (in scientific psychological sense)
handhaven (-ing) enforce (enforcement)
handrem hand brake
handschakeling manual gearbox
hangbrug suspension bridge
hanteerbaarheid, uitvoerbaarheid workability / consistency
hartkwaal cardiac disorder
hartslag heart beat
haven port / harbour
hectare hectare (= 0.01 km2)
hectometerpaal hectometre post
helderheid luminance
helling(shoek) gradient
hellingspercentage gradient percentage
helm helmet
herhaalbaarheid reproducibility / consistency
herhaling iteration
herkenbaar recognizable
herkenbaarheid predictability als DV-principe; anders recognizability
herkenning recognition
herkomst-bestemmingsverkeer origin-destination traffic
herscholing van bestuurders retraining of drivers
herstel repair
Het Nieuwe Rijden Ecodriving
heterogeniteit heterogeneity
heup hip
heupgordel lap belt
homogeniteit (DV-principe) homogeneity
hoofdader main artery
hoofdbotsing main collision
hoofdrijbaan main carriageway
hoofdsteun head restraint
hoofdverkeersweg, verkeersader major road, arterial road / highway
hoofdwegennet main road network
hoog geplaatst remlicht high-mounted brake light
hoogste jaarlijkse uurintensiteit highest annual hourly volume
horizontale verlichtingssterkte horizontal lighting intensity
houden aan (de) regels, zich comply with the rules, obey the rules
hulpbrug temporary bridge
hulpdiensten emergency services
hulpmotor auxiliary engine
ijking calibration
ijzel black ice / glazed ice
immateriële kosten human costs, human losses (niet immaterial damage/costs), intangible costs
in langsrichting longitudinal
incasseringsvermogen resilience
inductie induction
industriegebied industrial area
infrarood infrared
ingaand verkeer inbound traffic
ingrijpen intervene
inhaalzicht overtaking sight distance (US = passing distance)
inhalen overtaking (US = passing)
inhalen (te kort, snijden) to cut in
inhouding van rijbewijs (door officier van justitie tot rechtszitting) confiscation of driving licence by Public Prosecutor
injectie injection
inkomend verkeer inbound traffic
inrichting layout (infrastructure, network) (not design)
inrichtingseis layout requirement
inrijhoek impact angle
inrijperiode running in period
inrit, oprit (naar een erf) entry
inspuiting injection
instrumentenpaneel, dashboard dashboard
Intelligente Snelheidsassistent / -adapter (ISA; het apparaat / de toepassing in de auto) Intelligent Speed Assistant (niet) Adaptor (ISA)
Intelligente Snelheidsassistentie / -aanpassing / -adaptatie (ISA; de maatregel) Intelligent Speed Assistance (niet Adaptation) (ISA)
intensiteit (basis -) base volume
intensiteit (verkeers -) volume (traffic)
intensiteitsfunctie, stroomfunctie flow function
interdepartementaal inter-ministerial
Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking (ICES) Interministerial Committee for Economic Structural Policy
intern inside, internal
interview interview
intrekking/ongeldigverklaring van rijbewijs (door CBR namens minister; totdat is bewezen dat bestuurder niet langer ongeschikt is) withdrawal/revocation of driving licence
invalide disabled person
invalshoek point of view, line of approach
inventarisatie inventory
investering investment
invoegen to merge
invoegstrook merging lane
invordering van rijbewijs (door politie, die het opstuurt naar officier van justitie) confiscation of driving licence by police
inwendig inside, internal
inwoners population
inzittende occupant
isochronenkaart time contour map
jaargemiddelde dagintensiteit average annual daily traffic
jaarlijkse maximum uurintensiteit maximum annual hourly volume
jaarpatroon yearly traffic pattern
jasbeschermer wheel spoke cover
kaart map
kabel cable
kadaver, lijk cadaver, corpse
kaderwetgebied Framework Act area, city region (descriptive)
kale band smooth tread tyre / bald tyre
kalibratie calibration
kans (gunstige gelegenheid, 'kans grijpen') opportunity, chance
kans (mogelijkheid) possibility
kans (op iets negatiefs) risk
kans (waarschijnlijkheid) probability
kans op een ongeval risk of a crash
kantaanduiding delineator, delineation
kantelen rollover
kantstreep edge marking (niet border line)
kantstrook edge strip
kattenoog cat's eye (reflector)
keien cobbles / cobblestones
kengetallen core data
kenmerk feature, characteristic
kennis- en informatiesysteem knowledge and information system
kennisbank knowledge base
kennisbeheer knowledge management
kennisinstituut knowledge institute
kennisleemte knowledge gap
kennisverspreiding knowledge dissemination
kenteken registration number (vehicle)
kentekenbewijs registration certificate
kentekenplaat number plate / registration plate
kernenmethode cluster-based method
kettingbotsing multiple collision, pile-up
keuringseis approval specification
keurmerk hallmark
keuze selection
kilometerheffing (algemene term beleid; internationaal) road pricing
kilometerheffing (bedrag) road use charge
kilometerheffing (maatregel London) congestion charge
kilometerheffing, prijsbeleid (beleid, maatregel; in Nederland) pricing policy for road use, a different way of road use pricing
kilometerteller odometer
kinband (helm; niet te verwarren met kinstuk)) chin strap
kinderzitje child restraint seat
kinstuk (helm; niet te verwarren met kinband) jaw guard
klapband blowout, burst tyre
klaverblad clover-leaf (intersection)
klaverblad (aansluiting) cloverleaf junction
kleurenblind (-heid) colour blind (-ness)
kleuter infant
klinkers bricks
km/uur km/h
knaldemper, knalpot silencer
knelpunt bottleneck
knieschijf knee cap
knipperlicht flashing (traffic) light
knooppunt interchange
koers houden lane control
koersvolgingsysteem lane tracking system
kooiconstructie rigid occupant compartment
kooldioxide carbon dioxide / carbonic acid
koolmonoxide carbon monoxide
kop (over de -) rollover
kop-staartbotsing rear-end collision
koplamp, -afstelling van de head lamp / head light - setting / aiming / adjustment
koppeling (auto) clutch
koppelkenmerk common key variable
kosten-batenanalyse cost-benefit analysis
kosten-effectiviteitsratio cost-effect ratio
kostendrager cost bearer
kosteneffectiviteit cost-effectiveness
kracht force, power
krachtbegrenzer force limiter
krap profiel tight profile
kreukelzone crumple zone
kritieke-padmethode (bij netwerkplanning) critical path method
kritisch profiel critical profile
kromme curve
kromming degree of curvature
kruin crown
kruipspoor - rijstrook voor zwaar verkeer bergopwaarts climbing lane - for lorries / trucks uphill
kruisend verkeer intersecting traffic / crossing traffic
kruising met verschillende niveaus multilevel junction / intersection
kruising, ongelijkvloerse grade separated junction / intersection, split-level junction / intersection
kruispunt junction, intersection
kruispunt (bajonet -) staggered / offset junction
kruispunt (meervoudig) multi-way intersection
kruispunt met verkeerslichten (geregeld) signalized junction / intersection (niet controlled or traffic light junction / intersection)
kruispunt met voorrangsregeling priority junction / intersection
kruispunt zonder verkeerslichten (ongeregeld) unsignalized junction / intersection (niet uncontrolled junction / intersection)
kruispunt(vlak), verhoogd -, plateau raised junction/intersection
kruispunt, gelijkvloers junction / intersection at grade
kuip (van motorfiets) fairing
Kwaliteitsnet Goederenvervoer Freight Transport Quality Network
kwaliteitszorg quality assurance
kwetsbare verkeersdeelnemers vulnerable road users
laadklep tailboard
laadvermogen carrying capacity
laboratorium laboratory
lading, vracht freight
lagere overheid regional and local government (niet lower government)
lagereordewegen secondary roads
landbouwvoertuig / -trekker agricultural vehicle / tractor
Landelijk Initiatief Verkeersveiligheid (LIV) National Road Safety Initiative
Landelijke Medische Registratie (LMR) National Medical Register (LMR)
landschapsarchitectuur landscaping / landscape engineering
landweg country road
langsconflict longitudinal conflict
langsparkeren (evenwijdig aan de wegas) parallel parking (parallel to road axis)
langsprofiel (van de weg) longitudinal profile
langzaam verkeer slow traffic (mopeds, bicycles, pedestrians)
lantaarnpaal lamp post
leefbaarheid liveability, quality of life
leeftijdsgroep,-klasse, -categorie age group
leeggewicht kerb weight
leerdoel (vanuit perspectief van de docent) training objective
leerdoel (vanuit perspectief van de leerling) learning objective
leerlingfase (eerste fase van getrapt rijbewijssysteem) learner phase (first phase of graduated driving licence)
leeromgeving learning environment
leerplan curriculum
leerpsychologie development psychology
leesbaarheid legibility
lekke band punctured tyre
lengtemarkering longitudinal marking
lengteprofiel alignment
lesauto instruction car
lichaamsdeel part of the body / body part
licht (tegengestelde van donker) light
licht (van gewicht) light-weight
licht (van kleur) light-coloured / light
licht emitterende diode (fietsverlichting) light emitting diode
lichtbundel / straal beam / ray
lichte mist haze
lichter van kleur maken lightening
lichtgesteldheid light conditions
lichtmast lighting column / -standard /  -pole
lichtomstandigheden lighting conditions
lichtspreiding light dispersal
lichtsterkte luminous intensity, luminance
lightrail light rail
lik-op-stuk zero-tolerance
lineair linear
literatuur references
localiseerbaarheid localisation
looppad walkway
los voorwerp object lying on the road
luchtdrukrem airbrake
luchtspoorweg elevated railway
luchtvervuiling air pollution
luis in de pels, de- the constant itch
luminantie, lichtsterkte / helderheid luminance / brightness
lus inductive loops
maatgevend normative
Maatregel-Wijzer (CROW) measure guideline (CROW)
maatregelenpakket set of measures
mankement (aan voertuig) defect (of a car)
manoevre manoeuvre
marechaussee military police (m.p.)
markering marking
mast pole
masterplan fiets bicycle master plan
materiële schade material damage
matrixbord Matrix Signal Indicator (MSI)
maximum snelheid maximum speed
medisch onderzoek medical examination / -research
medische aspecten medical aspects
meer dan één rijstrook multi lane / number of lanes
meerjarenplan verkeersveiligheid multi-year policy plan on road safety
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) Multi-Year Programme for Infrastructure and Transport (MIT)
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) Multi-Year Programme for Infrastructure and Transport
meerjarenprogramma verkeersveiligheid multi-year road safety programme
meerstrooks multi lane / number of lanes
meeteenheid unit of measurement
meetlus detection loop
meetnet data collection road network
meldkamer incident / radio room
mens – voertuig – weg man – vehicle – road
menselijk lichaam human body
menselijke factor human factor
menselijke fout human error
metabolisme van alcohol (opname en eliminatie van alcohol) alcohol metabolism (alcohol absorption and elimination)
meting measurement
metro underground (railway) / tube / metro
middelpuntvliedende kracht centrifugal force
middelpuntzoekende kracht centripetal force
middenafscherming median barrier
middenberm median
middeneiland median island, central island
middensteunpunt median refuge
middenstreep centre line marking
milieu environment
milieueffectrapportage (MER) Environmental Impact Assessment (EIA)
minirotonde mini roundabout
mist fog / mist
mistlamp fog lamp / fog light
mobiele telefoon mobile phone (niet cell phone)
mobiliteit mobility, exposure
mobiliteitsbeleid mobility policy
Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON); voorheen Onderzoek Verplaatsingsgedrag Netherlands Mobility Survey (MON); previously: National Traffic Survey
moeheid (menselijk, metaal) fatigue (human, metal)
monster sample
montage installation
morbiditeit morbidity
mortaliteit mortality
motief motive, purpose
motivatie motivation
motor motor / engine
motorblok engine block
motorfiets motorcycle
motorhelm, bromfietshelm crash helmet
motorkap bonnet (car) [us=hood]
motorrijder motorcyclist
motorrijtuigenbelasting road tax
motorrijwiel motorcycle
motorvoertuig motor vehicle
motorvoertuigverlichting overdag (MVO) / dagrijverlichting daytime running lights (DRLs)
na-ijler(s) lagger(s)
naastgelegen rijbaan adjacent carriageway
nachtzichtsysteem night vision system
nachtzichtverbeteringssysteem night vision improvement system
naleven, regels observe the rules, comply with the rules, obey the rules
nameting posttest
nat / vochtig wet / damp
Nationaal Verkeers- en Vervoerscongres (NVVC) National Road Safety Congress (NRSC)
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) National Traffic and Transport Plan (NTTP)
Nationaal Wegenbestand (NWB) National Roads Database, Dutch National Roads Database
nauwkeurig, -heid accurate, accuracy
navigatiesysteem navigation system
neerslag precipitation
netwerkopbouw integrated network design
nevel, lichte mist haze
niet brandend unlit
niet uitgebouwde geleideconstructie not blocked out guardrail
niet-autowegen rural roads
Nieuwe Rijden, Het Ecodriving
noodbrug temporary bridge
noodrem emergency brake
noodtoestand emergency
norm standard, specification
nota memorandum
Nota Mobiliteit Mobility Policy Document (na 1-6-2007. Daarvoor: Mobility Paper)
Nota Ruimte Spatial Policy Document
nuchter sober
nuchterheid sobriety
nulmeting baseline measurement
numeriek numerical
objectieve pakkans objective probability of detection
obstakelafstand obstacle-free zone
obstakelbeveiliger impact - / crash attenuator / crash cushion
obstakelvrije zone (langs de rijbaan) obstacle-free zone
OEI-richtlijn (Overzicht Effecten Infrastructuur) OEI (Overview Effects Infrastructure)
omgeving (van de weg of verkeersdeeldemer) environment, niet surroundings
omgevingsverkenning (in de breedte, van andere beleidsterreinen zoals volksgezondheid of sociale en culturele factoren) exploration of external influences (e.g. of public health or social and cultural factors)
omlegging (voor doorgaand verkeer) by-pass
omleiding by-pass (road)
omrijden detour
omweg detour
onachtzaamheid negligence
onbewaakte spoorwegovergang unprotected level crossing
onbewust, onbedoeld (gedrag) unintentional
onderbescherming (voor-, achter-, zij-) underrun protection (front, rear, side)
onderbouwd (goed-) well-founded
onderbroken streep broken line
onderdeel accessory, component
ondergrondse parkeergarage underground parking garage
onderhoud maintenance
onderliggend wegennet secondary road network
onderrapportage under-reporting
onderrijbeveiliging underrun-protection
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG); tegenwoordig Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) National Traffic Survey (OVG); presently: Netherlands Mobility Survey (MON)
onderzoeksproject research project
onderzoeksverslag research report
onervaren inexperienced, novice
ongelede vrachtwagen (non-articulated) lorry
ongelijksoortigheid heterogeneity
ongelijkvloerse kruising grade separated junction /intersection, split-level junction /intersection
ongelijkwaardig (onverenigbaar) incompatible
ongelijkwaardigheid inequality
ongelijkwaardigheid (onverenigbaarheid ) incompatibility
ongeval crash (SWOV, US), accident (UK)
ongeval met dodelijke afloop fatal crash
ongevallenanalyse accident/crash analysis
ongevallencijfers accident/crash data
ongevallenpreventie, -bestrijding accident/crash prevention
ongevallenquotiënt crash rate
ongevallenstatistiek accident/crash statistics
ongevalsonderzoek ter plaatse on-the-spot accident investigation
ongevalsvatbaarheid accident / crash proneness
onontgonnen terrein virgin territory
onopvallend inconspicuous
onopzettelijk inadvertent(ly)
onoverzichtelijk obscure
ontruimingstijd clearance time
ontslag (uit het ziekenhuis) hospital discharge
ontsluitingsstructuur access system
ontsluitingsweg distribution road, distributor
ontsporen derail
ontwerp (het plan) design (not layout)
ontwerpen (wegmeubilair, netwerk) design (infrastructure, network)
ontwerpen, opstellen (van plannen, beleid) draw up, draft, prepare, devise, plan, formulate
ontwerprichtlijnen design standards /  -guidelines
ontwerpsnelheid design speed
ontwikkeling development
ontwikkelingslanden developing countries
ontwrichting, luxatie luxation
ontzegging van rijbevoegdheid, OBM (door rechter of officier van justitie; tijdelijk) licence suspension, (driver's)
onveilig gedrag dangerous behaviour, risky behaviour
onveilig handelen act unsafely, perform an unsafe act
onveilige handeling dangerous action (in general); unsafe act (in scientific psychological sense)
onverenigbaar, ongelijkwaardig incompatible
onverenigbaarheid, ongelijkwaardigheid incompatibility
onverharde berm soft shoulder
onverharde weg unsurfaced road, gravel road, unsealed road
onvoorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid/OBM hard (driver’s) licence suspension
oogbeweging eye movement
ooghoogte eye level
oormerken earmark
opdooi soil subsidence owing to thaw
open wegomgeving open road environment
Openbaar Ministerie Public Prosecution Service
openbaar vervoer (incl. taxi's) public transport (incl. taxi's)
openbare nutsbedrijven public (utility) services
openbare weg public road  / -highway
opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) expanded bicycle streaming lane (EBSL)
opgewaaide sneeuw drifting snow
ophaalbrug drawbridge
oplegger semi-trailer
opname van alcohol (in het lichaam) alcohol absorption
oppervlak surface
oppervlakte area (surface)
oprijlaan driveway
oprit, inrit (naar een erf) entry
oprit, toerit (naar een autoweg) on ramp, entry ramp
opstelruimte (voor fietsers/voetgangers) storage area, (bicycle -, pedestrian -)
opstelstrook dedicated turning lane
opstelvak storage lane
opstopping (verkeers-) congestion
optimaliseren optimise
opvallend conspicuous, striking, eye-catching
opvallendheid conspicuity
opvangfietspad refuge cycle track
opvoeren (van motor) tune up (engine)
oranje verkeerslicht yellow (traffic) light
over de kop somersaulted
over de kop gaan overturning
overbeladen (vehicle) overloaded (vehicle)
overbrenging transmission
overbrenging (mechanisch) transfer
overdag during daytime
overgangsboog transition curve
overgewicht (voertuig) excess load (vehicle)
overheid (niveaus) government (tiers / levels)
overrijdbare rijrichtingscheiding non-physical separation of driving directions
oversteekplaats crossing
oversteekplaats voor fietsers bicycle crossing
oversteekplaats voor voetgangers pedestrian crossing
oversteekplaats, gecombineerd voor zowel fietsers als voetgangers; twee-over Toucan crossing (joint pedestrian and bicycle crossing)
oversteken cross over (the street)
overstroming flooding
overtreder offender, perpetrator
overtreding (doelbewuste actie) violation; deliberate violation; intentional violation; intended violation (behav. psychol.: intended action)
overtreding (door onbedoeld gedrag; zie ook 'fout') error, unintentional violation, unintended violation (behav. psychol.; unintended action)
overtreding van de wegenverkeerswet (ernstige-, lichte-) violation of the highway code (indictable, non-indictable)
overtreding, misdrijf offence, violation
overtredingsgedrag violating behaviour
overweg level crossing, railway crossing
overzichtelijk orderly, surveyable
P+R, parkeren en reizen P+R, park & ride
paal, zuil, mast pile / pole
paalafstand post distance
pakkans probability of detection
pakket (maatregelen) set of measures
parallelweg, ventweg service road, frontage road [usa]
parkcijfers vehicle (fleet / stock) numbers
parkeerconflict parking conflict
parkeergarage multi-storey parking garage
parkeerhaven lay-by, turn-out lane
parkeermeter parking meter
parkeerplaats parking place
parkeerruimte benutting turnover
parkeerstrook parking lane
parkeerterrein car park / parking space / parking lot
parkeerverbod no parking/parking prohibited
parkeerwachter traffic warden
parkeren parking
parkeren en reizen, P+R park & ride, P+R
parkeren langs de trottoirband kerb side parking / - parallel to the kerb
parkeren verboden parking prohibited / no parking
passagier passenger
passeren passing
pech break-down
pendelbus shuttle bus (service)
pendelverkeer shuttle traffic
perceptie perception
Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) Periodic Regional Road Safety Survey (PROV)
permanente verkeerseducatie permanent traffic education
personenauto car
personenauto-eenheid (pae) passenger car unit (pcu), passenger car equivalent (pce)
personenverkeer passenger travel
personenvervoer passenger traffic
personenvervoer (algemeen) passenger traffic
personenvervoer (beroeps-) carriage of passengers, passenger transport
petroleum parafin (oil)
peuter infant
pijlwagen vehicle-mounted arrow board
plaatselijk bestuur local authority / local government
plaatselijk verkeer local traffic
plateau (verhoogd kruispunt) raised junction / intersection
platteland(sgebied) rural area / countryside
pleisterplaats service area
pleiten voor advocate
Poissonverdeling (stat.) Poisson distribution
polarisatie polarisation
polderblindheid highway hypnosis
politiecontrole (specifiek, op een locatie/traject) police enforcement, police check
politieregio police district, constabulary
politietoezicht (algemeen, verzameling van verschillende vormen van controleactiviteiten) police enforcement (minder vaak surveillance)
politieverkeerstaak police traffic task
pols(slag) heart beat
portaal gantry
portaalbrug portal frame bridge / gantry bridge
praatpaal emergency telephone
prijsbeleid, kilometerheffing (beleid, maatregel; in Nederland) pricing policy for road use, a different way of road use pricing
primaire veiligheid (ongevallenpreventie) primary safety (crash prevention)
prioriteit priority
privéongeval domestic / home & leisure accident
privévervoer private transport
probleembesef problem awareness
proces-verbaal charge, summons, ticket (informal)
proces-verbaal wegens artikel 26 charged with driving while intoxicated; (dwi)
proef test, experiment
proefbaan test track
proefpersoon subject
proeftraject experimental road / - stretch of road
profiel (van een weg) road profile
profieldiepte tyre tred depth
profielmeter (wegen) profilometer
prognose, voorspelling forecast, prognosis
provinciale weg (beheerd door provincie) provincial road (managed by a provincial road authority)
provincie province
publiciteit publicity
punaise (op de weg, verkeers-) road stud
puntenstelsel demerit points system
pylon traffic cone
raakpunt (aangrijpingspunt bij botsing) point of collision, point of contact
raakvlak interface
raamwerk frame (-work)
radiaalstraat, -weg radial street, rural highway
railvoertuig track vehicle
rammelstrook, rumble strip (met markering in dwarsrichting) rumble strip (with transverse marking)
randweg, rondweg, ringweg ring road
reactietijd reaction time
reanimatie resuscitation
recept prescription
rechtdoor straight ahead
rechte weg straight (stretch of) road
rechtuit straight ahead
recidive (van verkeersovertreding) repeat offence, recidivism (of traffic violation)
recidivist (van verkeersovertreding) repeat offender, recidivist, recidivist offender (of traffic violation)
recreatief fietspad recreational cycle track
reddingsvoertuig emergency vehicle
reflecterend materiaal reflecting material
reflecterende wegpunaise (kattenoog) reflecting road stud (catseye)
reflectie, mate van reflectivity
regelgestuurd (gedrag) (naast 'automatisch' en 'beredeneerd') rule-based (behaviour) (alongside 'skill-based' and 'knowledge-based')
regelgeving regulations (niet laws of legislation)
regels regulations, rules
regio region / district
regionaal verkeers- en vervoersplan regional traffic and transport plan
Regionaal Verkeershandhavingsteam Regional Traffic Enforcement Team
regionale directie regional management
regionale indeling regional division
regionale weg, weg buiten de bebouwde kom regional road, rural road
registratie recording, registration, reporting
registratieformulier report form
registratiefouten registration errors
registratiegraad registration rate
registratiejaar (van een auto) year of registration (of a car)
Reglement Rijonderricht Motorrijtuigen Motor Vehicle Driver Instruction Code
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens Traffic Code (ook wel Highway Code genoemd)
reis journey / trip
reismotief traffic motivation / journey purpose /- goal
reistijd journey time
reizigerskilometers kilometres travelled
rekeningrijden pay-as-you-drive
relatief risico (niet relatief risicoratio) relative risk, risk ratio
rem brake
rem-naijling brake lag
remkracht braking force
remlicht stop lamp / brake light / [US = brake lamp]
remmen braking
remvertraging brake delay
remvoering brake lining
remweg braking distance
rentabiliteit cost-effectiveness
reparatie repair
reproduceerbaarheid reproducibility / consistency
retroreflector retro-reflector
revalidatie rehabilitation
ribbel / richel ridge
ribbelmarkering, geprofileerde wegmarkering, akoestische markering (zowel dwars- als lengterichting) profiled road marking (longitudinal or transverse)
richtingaanwijzer direction indicator
richtlijn (juridisch) directive (legal)
richtlijn (niet-juridisch) guideline (general)
rij- en rusttijden driving and resting hours
rij-instructeur driving instructor
rijbaan carriageway [US = roadway]
rijbevoegdheid, onvoorwaardelijk ontzegging hard (driver's) licence suspension
rijbevoegdheid, voorwaardelijk ontzegging probationary (driver's) licence suspension
rijbewijs driving licence
rijbewijs, getrapt graduated driving licence
rijbewijs, voorlopig provisional driving licence
rijden onder invloed van alcohol drink driving, alcohol-impaired driving, driving while intoxicated (DWI), driving under the influence (DUI)
rijden onder invloed van alcohol én drugs/medicijnen (gecombineerd) (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen) drink-and-drug driving (with hyphens) ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs)
rijden onder invloed van alcohol en/of drugs/medicijnen (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen) drink and drug driving (without hyphens) ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs)
rijden onder invloed van drugs (en/of medicijnen) (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen) drug driving, drug-impaired driving ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs)
rijden onder invloed van medicijnen medicine-impaired driving
rijden, te hard speeding
rijder door rood licht red light runner (US)
rijder onder invloed drunk driver / impaired driver
rijervaring driving experience
rijexamen driving test
rijexamen driving test
rijexamen halen pass driving test
rijexamen, psychologisch en medisch onderzoek voor - psycho-medical examination for driving test
rijgeschiktheid fitness to drive / driving aptitude
rijgevaarlijke middelen impairing substances / -stance use
rijksweg (beheerd door het Rijk) national road (managed by the national road authority)
rijloper driving strip
rijontzegging licence suspension
rijopleiding driving course / driver training / road user education
rijrichting direction, driving direction
rijschool driving school
rijspoormeter profilometer
rijstrook lane, traffic lane
rijstrookscheiding lane separator
rijtaak driving task
rijvaardigheid (van de bestuurder) driving skill
rijverbod driving ban
rijwaardigheid (van het voertuig) roadworthiness (of a vehicle)
rimpelbuisobstakelbeveiliger impact attenuator
ringweg, randweg, rondweg ring road
risico fatal- / injury- / MDO accident per billion miles / kms. travelled; death- / injury- / accident rate
risico nemen risk taking / careless -/ dangerous driving
risico-onderkenning risk awareness
risicoacceptatie risk acceptance
risicobewustzijn risk awareness
risicoperceptie risk perception, hazard perception
ritsen late merging (US ook: zipper merging)
rittenboek (t.b.v. OVG) journey diary
roekeloos reckless
roestvrij stainless
rolbeugel rollbar
rollenbank, testbank test rig
RONA (Richtlijn Ontwerp Niet-Autosnelwegen) DGNM (Design Guideline Non-Motorways
rondgaand verkeer (plein, rotonde) gyratory traffic
rondweg, ringweg, randweg ring road
rood verkeerslicht red light
roodlichtnegatie, roodlichtovertreding red light running
rotonde roundabout
route route
ruimtelijk spatial
ruimtelijke ordening, ruimtelijke inrichting spatial planning, rural and urban planning
ruit window
ruitenwisser windscreen wiper
ruiterpad bridle path
rumble strip, rammelstrook (met markering in dwarsrichting) rumble strip (with transverse marking)
rupsvoertuig tracked vehicle / caterpillar vehicle
ruwheid roughness
samenhangend coherent
sanctie penalty
schade, materiële damage, property
schadevergoeding compensation, indemnity
schamp (-botsing) sideswipe, graze / brush (collision)
scharen (van aanhanger) jack knifing
schedel skull
scheiding van verkeerssoorten separation of transport modes
schemer twilight
schemer (avond) dusk
schemer (ochtend) dawn
schijfrem disc brake
schok shock
schokbreker shock absorber
schoudergordel shoulder belt, diagonal seat belt
schuwafstand safety distance 
scootmobiel mobility scooter
secundaire veiligheid (botsveiligheid) secondary safety (crashworthiness)
secundaire weg secondary road
seizoensverkeerspatroon seasonal traffic pattern
selectietest screening device
semiverharde berm semi-hard shoulder
sensor, voeler sensor / detector
signaal signal / traffic signal
simulatorziekte simulator sickness
situationele toestand (Fuller) situational state (Fuller), situation dependent state
slaapbus sleeper coach
slaaptekort sleep deprivation
slachtoffer casualty not victim
slachtofferquotiënt casualty rate
slagboom barrier
slepen towing (away)
slijtage wear and tear
slipafstand skidding distance
slipongeval skid crash
slippen skid
slipweerstand, stroefheid skid resistance
sloot ditch
sluipweg, -verkeer short cut, rat run
sluiting (autogordel) buckle (safety belt)
smeermiddel lubricant
smering lubrication
sneeuw (opgewaaide) snow (drifting)
sneeuw / hagel snow / hail
sneeuwkettingen snow chains
sneeuwruimen to clear snow
sneeuwschutting snow fence
snelbus express bus
snelheid (hoge en lage) speed (high and low; niet fast speed and slow speed)
snelheidsbegrenzer speed limiter /  -limiting device
snelheidsbeheersing (beleid) speed management
snelheidsbeheersing (door bestuurder + voertuig) speed control
snelheidsbeperking speed restriction
snelheidscamera speed camera
snelheidscontrole (specifiek, op een locatie / traject) speed enforcement, speed check
snelheidsdrempel speed hump
snelheidslimiet speed limit
snelheidsmeter speedometer
snelheidsovertreding speeding, speeding offence
snelheidsremmende maatregelen traffic calming measures (residential areas); speed reducing measures (general)
snelheidsremmer (infrastructuur) physical speed reduction measure
snelheidsremmer, -begrenzer (in voertuig) speed limiter
snelheidstoezicht (algemeen, verzameling van verschillende vormen van snelheidscontrole) speed enforcement (minder vaak speed control)
snelheidsverloop speed profile
snelverkeer high-speed traffic
snelweg, autosnelweg motorway [UK], freeway [US]
snijden, iemand afsnijden cut in, cut in on someone
snorfiets light moped (niet sloped)
snorfietser light-moped rider
snorscooter light moped scooter
sobere uitvoering low-cost design with minimal changes
sociaal effect social impact
sociale beïnvloeding social coercion
spanning(sanalyse) stress (analysis)
spatbord, spatscherm mudguard
spatlap mud flap
speciale voertuigen special vehicles
speed-pedelec speed pedelec
speerpunt spearhead
spijkerband studded tyre
spits(uur) rush hour / peak hour
spitsstrook peak hour lane, rush hour lane
spitsuurfactor peak hour factor
spitsuurintensiteit peak hour traffic
spitsverkeer peak traffic
splitsen diverging
splitsing fork
spoedeisend urgent
spoedeisende hulp (seh) first aid
spoedeisendehulpafdeling, SEH-afdeling (van ziekenhuis) accident & emergency department (a&e)
spookrijder wrong-way driver
spoor- en ribbelvorming corrugation
spoorweg railway   [US = railroad]
spoorwegovergang level crossing, railway crossing
staande houden / staandehouding halt, stop
stadscentrum town centre
stadslicht parking light
stadsontwikkeling town planning, urban development
stadsregio city region
standaardisatie standardisation
standpunt position
stapvoets walking pace
stapvoets rijden slow driving
starre verkeerslichtenregeling fixed-time signals
startonderbreker ignition interlock
Startprogramma Duurzaam Veilig Start-up Programme Sustainable Safety
statusonderkenning (DV-principe) state awareness
stedelijk gebied urban area
stedenbouw town (and country) planning
steeg alley
stelsel system
step scooter
stijfheid stiffness
stijging increase
stilstaand, stilstand stationary
stimulatie, prikkelen stimulation
stoeprand kerb [US = curb]
stof (medicijnen) substance
stopstreep stop line
stopverbod stopping prohibition
stopzichtafstand stopping sight distance
straalbreking (van licht) refraction
straatmeubilair, wegmeubilair roadside objects, roadside furniture, street furniture
straatnaambord street sign
straatverlichting street lighting
straf penalty
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2010 Road Safety Strategic Plan 2008-2020
stroefheid, slipweerstand skid resistance
stromen to flow
strooizout de-icing salt
stroomfluctuatie variation in flow
stroomkring circuit (electrical)
stroomweg (met functie stromen) through-road (with flow function) through-road (with flow function)
Structuurschema Verkeer en Vervoer Traffic and Transport Structure Plan
sturen steering
stuurbaar steerable
stuurkolom steering column
stuurwiel steering wheel
subjectieve pakkans subjective probability of detection
subjectieve verkeers(on)veiligheid subjective road safety
subtaak sub task
suggestiestrook non-designated (bi)cycle lane
T-kruising T-junction
taakbekwaamheid (Fuller) task capability (Fuller)
taakbekwaamheidsmodel (Fuller) task capability model (Fuller)
taakeis (Fuller) task demand (Fuller)
taakstelling voor verkeersveiligheid road safety target
taakzwaarte task difficulty
tachograaf tachograph
tachograafschijf tachograph disc
tak (van rotonde of kruising) approach, arm, leg (of junction or roundabout)
tak (van rotonde of kruising) leg, approach, arm (of junction or roundabout)
tak (van rotonde of kruising) arm, approach, leg (of junction or roundabout)
takelwagen breakdown lorry, tow truck [US]
talud side slope
tankauto tank lorry / -truck
tankstation petrol station
technische keuring vehicle inspection
teer tar
tegemoetkomend verkeer oncoming traffic
tegenligger oncoming vehicle
tegenpartij crash opponent
tekortkoming shortcoming, flaw
telefoonpaal (drager van telefoonleidingen) utility pole
ter plaatse at the scene (of the accident)
terreinwagen off-the-road vehicle
testbank, rollenbank test rig
testpop dummy (anthropometric)
tijdelijk temporary (-ily)
tijdelijke omstandigheden temporary circumstances
tijdreeks time series
tijdspanne span (time)
toedracht (van een ongeval) circumstances (of a crash)
toegang access, entry
toegangsfunctie, erffunctie access function
toegangsweg, erftoegangsweg access road
toegankelijkheid accessibility
toename increase
toerenteller tachometer
toerit, oprit (naar een autoweg) entry ramp, on ramp
toerit, oprit (naar een autoweg) on ramp, entry ramp
toeteren hoot / honk
toezicht enforcement, police enforcement
tolweg toll road
touringcar coach
traject (afstand) distance
traject (wegverbinding) stretch of road
trajectcontrole (snelheid) section control, average speed check
trambaan tram track
tramhalte tram stop
transmissie transmission
transportbedrijf, transporteur transport company, haulage company
transportmiddel transport (means of)
traumahelikopter air ambulance
trefwoord keyword
trekhaak trailer hitch
trekker tractor
trekker met oplegger, gelede vrachtwagen tractor-trailer combination, articulated lorry
trendbreuk structural change in a trend
trommelrem drum brake
trompetaansluiting trumpet junction
trottoir pavement [US = sidewalk]
trottoirband kerb          [US = curb]
trottoirrand pavement edge
tunnel / viaduct tunnel / viaduct
tussen verschillende steden interurban / intercity
tussenfase (tweede fase van getrapt rijbewijssysteem) intermediate phase (second phase of graduated driving licence)
twee takken splitsing forked road
twee-pad two-path
Tweede Kamer Parliament, Dutch
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer Second Transport Structure Plan
tweerichtingsverkeer two-way traffic
tweestrooksweg two-lane road
tweewieler two-wheeled vehicle
tweezijdig (conflict, ongeval) two-vehicle (conflict, crash)
tweezijdig ongeval met voetganger vehicle-pedestrian crash
type ongeval type of crash, crash type
type(goed)keuring type approval
uitbreiding extension
uitbuigingsruimte room for extension
uitgaand verkeer outbound traffic
uitgang (-sweg) exit (road)
uitgangspunt starting point, point of departure (niet departure point)
uitglijder (gedragspsych.; onbedoelde actie, onbedoelde uitvoeringsfout) slip (behav. psychol.; unintended action, skill-based executional error)
uitlaat exhaust pipe, tailpipe [US]
uitlaatgas exhaust fumes
uitrijden (vaart minderen) decelerate
uitrit (van een erf) exit
uitrusting equipment
uitslingeren ejection
Uitsluitend Materiële Schade (UMS) Property Damage Only (PDO), soms Material Damage Only (MDO)
uitstraling radiation
uitvoegen exit
uitvoerbaarheid workability / consistency
uitwijken swerve
uitzicht view
urgentie emergency
uur van de dag time of day
uurstroom rate of flow
vaardigheid skill
validiteit validity
vangrail: zie geleiderail of voertuigkering
vast voorwerp fixed object
veerkracht elasticity
veiligheid safety
veiligheidsglas safety glass / laminated glass / toughened glass
veiligheidsgordel safety belt
veiligheidszone safety zone
velgrem rim brake
vensteruren allowed delivery times
ventweg service road
veranderlijkheid variability
verantwoording (afleggen) account (to account for)
verbaliseren book
verbind(ings)weg connecting road
verblijfsgebied residential area
verblinding glare / dazzle
verbod prohibition
verdeling van verplaatsingen over routes traffic assignment
verdovend middel drug
vergeetachtigheid (gedragspsych.; onbedoelde actie, onbedoelde geheugenfout) lapse (behav. psychol.; unintended action, skill-based error)
vergevingsgezind forgiving
vergevingsgezindheid (DV-principe) forgivingness
vergissing (gedragspsych.; doelbewuste actie, onbedoelde denkfout) mistake (behav. psychol.; intended action, rule- or knowledge-based thinking error)
verharde berm hard shoulder, paved shoulder
verharde weg sealed road, surfaced road
verharde weg surfaced road, sealed road
verhoogd kruispunt (plateau) raised junction / intersection
verhoogde weg elevated road
vering suspension / damper
verkanting (schuinte in het wegdek i.v.m. afwatering) camber, crossfall
verkanting (schuinte van het wegdek in een bocht) superelevation
verkantingsovergang torsion section
verkeer, inkomend-, binnenkomend, ingaand inbound traffic
verkeer, uitgaand outbound traffic
verkeersaanbod traffic volume
verkeersader through-road / major road / thoroughfare
verkeersafhankelijk vehicle actuated
verkeersanalyse traffic analysis
verkeersbeheersing traffic management
verkeersbesluit traffic order
verkeersbord traffic sign
verkeersdeelname traffic participation
verkeersdeelnemer road user
verkeersdichtheid traffic concentration / traffic density
verkeersdode road death, fatality
verkeersdrempel speed hump
verkeersdruppel, verkeerseiland, verkeersheuvel (afhankelijk van de vorm) traffic island
verkeerseconomie transport economics
verkeerseiland, verkeersdruppel, verkeersheuvel (afhankelijk van de vorm) traffic island
verkeersgedrag road user behaviour (niet traffic behaviour)
verkeershandhaving traffic law enforcement, traffic enforcement, police enforcement
verkeersheuvel, verkeerseiland, verkeersdruppel (afhankelijk van de vorm) traffic island
Verkeersinformatie Systeem Traffic Information System
verkeersintensiteit traffic flow, traffic volume
verkeersinzicht traffic insight
verkeerskunde traffic engineering
verkeerslicht traffic signal, traffic light
verkeerslichtenregeling, verkeersregelinstallatie (VRI) traffic signal control, traffic light control
verkeersluw gebied traffic calmed area
verkeersmanagement, verkeersregulering traffic management
verkeersmiddel van de toekomst future transport mode
verkeersnet network
verkeersongeval road (traffic) crash (SWOV, US), road accident (UK)
verkeersongeval met dodelijke afloop fatal accident
verkeersongeval met persoonlijk letsel injury accident
verkeersongevallenconcentratie, black spot blackspot
verkeersongevallenregistratie National Road Accident Register
verkeersopstopping, file traffic jam, congestion, queue
verkeersplein gyratory, traffic gyratory [UK]; rotary [US]
verkeersprestatie (indicator motorvoertuigmobiliteit) motorvehicle kilometres travelled (MKT; on roads); number of passing vehicles (on junctions)
verkeersproductie trip generation, traffic generation
verkeerspunaise road stud
verkeersregeling traffic control
verkeersregels traffic rules
verkeersregulering, verkeersmanagement traffic management
verkeersrisico traffic risk
verkeersruit diamond interchange
verkeersslachtoffer road casualty
verkeersstroom traffic flow
verkeersstroomlijn desire line
verkeerstaak traffic task
verkeerstechniek traffic engineering
verkeersteken road sign
verkeerstelling traffic count
verkeersveiligheid road safety (niet traffic safety)
verkeersveiligheidsaudit road safety audit
verkeersveiligheidsbeleid road safety policy
Verkeersveiligheidsverkenner Road Safety Explorer
Verkeersveiligheidsverkenner voor de Regio (VVR) Regional Road Safety Explorer
verkeersveiligheidswereld, in de - in road safety, among road safety professionals
verkeersverdeling traffic distribution
verkeersverrichtingen traffic operations
verkeersweg highway
verkeerszuil traffic sign
verkenning (blik in de toekomst) outlook (in future)
verlichting lighting
verlichting (voertuig) headlights & signal lights
verlichtingssterkte illuminance
verloop (van een ongeval) course (of a crash)
verloren levensjaren years of life lost (YLL)
vermoeidheid fatigue
vernieuwend /vernieuwing innovative / innovation
verplaatsing journey, trip
verpleegduur (dagen) patient days (at hospital)
verplicht mandatory, compulsory
verplicht compulsory, mandatory
versnelling acceleration / gear
versnellingsbak gear box / transmission
verspreiding dissipation (of energy)
vertalen (figuurlijk) convert, transform
vertraging deceleration
vervoer transport
vervoermiddel vehicle / transport mode
vervoersprestatie exposure (op wegvakken uitgedrukt in 'number of motorvehicle kilometres', op kruispunten in 'number of passing vehicles')
vervoersprestatie (indicator alle mobiliteit, van bijv. reizigers, voertuigen, tonnen vracht) transport mobility (in e.g. passenger kilometres, vehicle kilometres, tons of freight)
vervoersregio transport region
vervoerswijze transport mode, mode of transport
vervoerswijze mode of transport, transport mode
vervoerswijzeverdeling modal split
verzamelstraat /  -weg collector-  /  (local) distibutor road
verzekering insurance
verzorgingsgebied (van een ziekenhuis) catchment area (of a hospital)
verzorgingsplaats langs autosnelweg service area
vetergang sway, yaw
vezel, fiber fibre
viertakskruispunt four-arm junction
viertakskruispunt four-arm junction, four-legged junction
viertakskruispunt four-legged junction, four-arm junction
viertaksrotonde four-arm roundabout, four-legged roundabout
viertaksrotonde four-legged roundabout, four-arm roundabout
vlak plane
vluchtheuvel pedestrian refuge, pedestrian island
vluchtstrook emergency lane
voeler sensor / detector
voertuig vehicle
voertuigbeheersing vehicle control
voertuigberging, berging van een voertuig vehicle recovery
voertuigbezit vehicle ownership / car ownership
voertuiginterieur car interior
voertuiginzittende vehicle occupant
voertuigkering, niet vangrail crash barrier
voertuigkilometer vehicle kilometre / vehicle mile
voertuigpark number of vehicles / vehicle fleet
voertuigverklikker vehicle detector
voertuigverlichting vehicle lighting
voetganger pedestrian
voetgangersbrug footbridge
voetgangersgebied pedestrian precinct
voetgangersoversteekplaats pedestrian crossing
voetgangersoversteekplaats met door voetgangers geregelde stoplichten Pelican crossing ("pedestrian light controlled crossing")
voetgangervriendelijk (autofront) pedestrian-friendly (car front)
voetpad footway [US = sidewalk]
voetrem foot brake
volgafstand vehicle spacing / distance headway
volgen / volggedrag track / tracking
volgtijd headway time
voor- en natransport before and after transport
voor-nastudie, voor- en nastudie before-and-after study
voorgordel, autogordel voorin front seat belt
voorjaar spring
voorkeur preference
voorlichting public service advertising
voorlichtingscampagne public service advertising campaign, PSA campaign
voorligger vehicle in front
voormeting pretest
voormontage, prefabricatie prefabrication
voorrang right of way, priority
voorrang hebben (op) to have right of way (over)
voorrang krijgen be given priority/right of way
voorrang verlenen aan verkeer van rechts to give way to the right, to yield to the right
voorrang verlenen/geven to give right of way, to yield right of way, to yield
voorrang voor langzaam verkeer van rechts priority for cyclists and moped riders coming from the right
voorrangskruising priority junction / intersection
voorruit windscreen / windshield
voorschriften / richtlijnen (het nakomen van) compliance / regulations (specifications)
voorsignalering (route) advance direction sign
voorsorteren get in lane
voorspelbaarheid predictability
voorspelling, prognose forecast, prognosis
voorstad suburb / outskirts
vooruitkijkspiegel (in vrachtwagens) front view mirror
voorwaarde precondition
voorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid/OBM probational (driver’s) licence suspension
voorwerp object
voorzieningen facilities, provisions
voorzijde front
vorksplitsing, bifurcatie fork junction, bifurcation
vormgeving, ontwerp design (niet layout)
vorst (schade) frost
vracht / lading freight / cargo
vrachtauto met aanhangwagen lorry with trailer
vrachtvervoer freight transport
vrachtwagen lorry [UK] / truck [US]
vrachtwagen met aanhangwagen lorry with trailer
vragenlijst questionnaire
vragenlijstonderzoek questionnaire study
vrij-rijdend uninterrupted driving
vrije busbaan bus lane
vuilniswagen dustcart [UK] / garbage truck [US]
waarneming perception / observation
waarneming en stuursysteem sensing and steering system
wachtstand-groenregeling green stand-by position
waterschap Water Board
waterschapsweg (beheerd door een Waterschap) waterboard road (managed by a water authority)
weefvak weaving section
weekdag / door-de-weekse dag weekday (Monday to Friday)
weekeinde weekend
weekpatroon weekly traffic pattern
weerstandsvermogen v.h. menselijk lichaam human tolerance
weg binnen de bebouwde kom urban road
weg buiten de bebouwde kom rural road, regional road
weg met éénrichtingsverkeer one way street
weg met gescheiden rijbanen dual carriageway (US = divided road)
wegas lane marking
wegbeeld (interpretatie door de weggebruiker) road view, driver's view of the road, road image
wegbeeld (zoals ontworpen) road design, road characteristics
wegbeheerder road authority
wegberm shoulder
wegdeel stretch of road
wegdek road surface
wegdekreflector road surface reflector (cats eyes)
wegenbelasting road tax
wegenbouw road construction / civil engineering
wegenclassificatie road classification
wegennet road network
Wegenverkeersreglement traffic regulations
Wegenverkeerswet Road Traffic Act
weggebruiker road user
weginrichting road layout
wegkenmerk road (design) characteristic, road feature
wegkruising intersection
weglengte road length
wegmarkering road marking
wegmeubilair, straatmeubilair roadside furniture, roadside objects, street furniture
wegomgeving road environment (niet surroundings)
wegomlegging diversion (road)
wegontwerp road design
wegpunaise road stud
wegsoort type of road
wegtracé alignement
wegvak road section
wegverkeer road traffic
wegverlichting road lighting
wegversmalling road narrowing
wegvervoer road transport
wegwerkzaamheden / werk in uitvoering roadworks
werkbelasting workload
werkdag work day
wervelkolom spinal column
Wet Gevaarlijke Stoffen Hazardous Substances Act
Wet Goederenvervoer over de Weg Road Transport of Goods Act
Wet Personenvervoer Transportation Act
Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 Motor Vehicle Driver Instruction Act 1993
wetgeving legislation
wetshandhaving law enforcement
wetswijziging law ammendment
wielbasis wheelbase
wielophanging suspension
wielspoor tracking / tracks
wijze van (verkeers)deelname modal split, kind / type of participation
windscherm wind barrier
windstoten gusts of wind
woon-werkverkeer commuter traffic
woonerf homezone
woongebied, woonwijk residential area
wrijving friction
wrijvingscoëfficiënt coefficient of friction
Y-splitsing Y-junction
zakelijk verkeer, beroepsverkeer commercial transport (EU)
zandpad sandy path
zandweg dirt track / - road
zebrapad zebra crossing
zeer open asfalt beton (zoab) very porous asphalt
zelf waargenomen taakbekwaamheid perceived task capability
zelfde richting same direction
zelfinzicht self-assessment
zelfoverschatting self-overestimation
zelfselectie (methodologisch) volunteer bias
zelfstandig rijden solo driving
zich aan (de) regels houden comply with (the) rules, obey (the) rules
zichtafstand, zichtlengte visibility
zichtbaarheid visibility
zichtbaarheidsafstand visibility distance
zichtlijn line of sight
zichtveld field of vision
ziekenhuis hospital
ziekenhuisgewonde inpatient
ziekenwagen ambulance
ziekte illness
ziektelast burden of disease
ziekteverzuim absence through illness / injury
zijafscherming side underrun protection / side shields
zijairbag side airbag
zijbotsing flank - / side collision / side swipe
zijspiegel side mirror
zijstraat by-road, side-street
zitplaats seat
zittingverhoger, zitverhoger booster seat
zoekgedrag searching, looking for
zomertijd daylight saving time (DST)
zuil pole
zwaailicht flashing light, revolving light
zwaar verkeer (verkeer) heavy goods vehicle traffic, HGV traffic
zwaar verkeer (voertuigen) heavy goods vehicles (HGVs)
zwarte doos black box
zwelling swelling