Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
absence through illness / injury ziekteverzuim
acceleration / gear versnelling
access erfaansluiting
access function erffunctie, toegangsfunctie
access function toegangsfunctie, erffunctie
access road toegangsweg, erftoegangsweg
access road (with access function) erftoegangsweg (met functie toegang bieden) access road (with access function)
access system ontsluitingsstructuur
access, entry toegang
accessibility toegankelijkheid
accessible / -bility bereikbaar / -heid
accessories accessoires
accessory, component onderdeel
accident & emergency department (a&e) spoedeisendehulpafdeling, SEH-afdeling (van ziekenhuis)
accident / crash proneness ongevalsvatbaarheid
accident/crash analysis ongevallenanalyse
accident/crash data ongevallencijfers
accident/crash prevention ongevallenpreventie, -bestrijding
accident/crash statistics ongevallenstatistiek
accompanied driving begeleid rijden
accompanying policy (niet flanking policy) flankerend beleid
account (to account for) verantwoording (afleggen)
accurate, accuracy nauwkeurig, -heid
acoustic signal geluidssignaal
acquisition aanwinst
act unsafely, perform an unsafe act onveilig handelen
action (general); act (in scientific psychological sense) handeling
actor [UK], stakeholder [US] actor
adaptation adaptatie
adjacent carriageway naastgelegen rijbaan
Administrative Provisions (Road Traffic) Decree Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW)
administrative, governmental, political (gekozen politici komen eraan te pas) bestuurlijk (politiek-)
advance direction sign voorsignalering (route)
advanced transport telematics geavanceerde transport-telematica
Advancing Sustainable Safety Door met Duurzaam Veilig
advocate pleiten voor
age group leeftijdsgroep,-klasse, -categorie
agricultural vehicle / tractor landbouwvoertuig / -trekker
air ambulance traumahelikopter
air pollution luchtvervuiling
airbag airbag
airbrake luchtdrukrem
alcohol absorption opname van alcohol (in het lichaam)
alcohol elimination (by oxidation and excretion) eliminatie van alcohol (uit het lichaam; door afbraak en uitscheiding)
alcohol metabolism (alcohol absorption and elimination) metabolisme van alcohol (opname en eliminatie van alcohol)
alcohol-related accident alcoholongeval
alcolock (niet alcohol interlock of alcohol lock) alcoholslot
alignement wegtracé
alignment alignement
alignment lengteprofiel
alley steeg
allowed delivery times vensteruren
ambulance ziekenwagen
anchor sheet ankerplaat
anchorage (points) bevestiging(spunten)
Andreas strips (portable rumble strips) Andreasstrips
anti-braking system (ABS), anti-locking device antiblokkeersysteem (ABS)
apprehend, arrest aanhouden
apprehension, arrest aanhouding
approach, arm, leg (of junction or roundabout) tak (van rotonde of kruising)
approval specification keuringseis
aquaplaning aquaplaning
area (surface) oppervlakte
area / region / district gebied
area of interest aandachtsgebied
arm, approach, leg (of junction or roundabout) tak (van rotonde of kruising)
articulated lorry, tractor-trailer combination gelede vrachtwagen, trekker met oplegger
asphalt (-ic concrete) asfalt (beton)
assessment balans
at the scene (of the accident) ter plaatse
attention / concentration aandacht / oplettendheid
attitude attitude
automate automatiseren (gedrag)
automate, computerize automatiseren (algemeen)
automatic automatisch
automation, computerization automatisering
auxiliary engine hulpmotor
average annual daily traffic jaargemiddelde dagintensiteit
average daily traffic (ADT ) gemiddelde dagintensiteit
average daily traffic (ADT) etmaalintensiteit
average speed gemiddelde snelheid
axis offset asverspringing, asverschuiving
axle as (voertuig)
axle load asbelasting