Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
cable kabel
cadaver, corpse kadaver, lijk
calculation berekening
calibration ijking
calibration kalibratie
camber, crossfall verkanting (schuinte in het wegdek i.v.m. afwatering)
camera enforcement cameratoezicht
capacity capaciteit
car personenauto
car door autoportier
car interior voertuiginterieur
car ownership autobezit
car park / parking space / parking lot parkeerterrein
car registered as van grijs kenteken, personenauto met
carbon dioxide / carbonic acid kooldioxide
carbon monoxide koolmonoxide
carburettor [us = carburetor] carburateur
cardiac disorder hartkwaal
carriage of passengers, passenger transport personenvervoer (beroeps-)
carriageway [US = roadway] rijbaan
carrier tricycle bakfiets
carrying capacity laadvermogen
cars submerged in water auto's te water
casualty not victim slachtoffer
casualty rate slachtofferquotiŽnt
cat's eye (reflector) kattenoog
catchment area (of a hospital) verzorgingsgebied (van een ziekenhuis)
causal relation causale relatie
causeway dijkweg
centre centrum / middelpunt
centre line as, wegas
centre line marking middenstreep
centre line marking asmarkering, asstreep, middenstreep
centrifugal force middelpuntvliedende kracht
centripetal force middelpuntzoekende kracht
charge, summons, ticket (informal) proces-verbaal
charged with driving while intoxicated; (dwi) proces-verbaal wegens artikel 26
chassis chassis
child restraint seat kinderzitje
chin strap kinband (helm; niet te verwarren met kinstuk))
chromatography chromatografie
circuit (electrical) stroomkring
circumstances (of a crash) toedracht (van een ongeval)
city region stadsregio
clearance time ontruimingstijd
climbing lane - for lorries / trucks uphill kruipspoor - rijstrook voor zwaar verkeer bergopwaarts
clover-leaf (intersection) klaverblad
cloverleaf junction klaverblad (aansluiting)
cluster-based method kernenmethode
clutch koppeling (auto)
coach touringcar
cobbles / cobblestones keien
coefficient of friction wrijvingscoŽfficiŽnt
coherent samenhangend
collector-† /† (local) distibutor road verzamelstraat / †-weg
collision angle botshoek
collision avoidance system botsingvermijdingssysteem
collision energy botsenergie
collision speed (EU: impact velocity) botssnelheid
collision warning (system) botswaarschuwing (-ssysteem)
collision warning system botsingwaarschuwingssysteem
colour blind (-ness) kleurenblind (-heid)
comfort comfort (voor voertuig en bestuurder)
commercial transport (EU) beroepsverkeer, zakelijk verkeer
commercial transport (EU) zakelijk verkeer, beroepsverkeer
common key variable koppelkenmerk
commuter forens
commuter traffic woon-werkverkeer
company vehicle bedrijfsauto
compensation, indemnity schadevergoeding
competence competentie
compliance / regulations (specifications) voorschriften / richtlijnen (het nakomen van)
comply with (the) rules, obey (the) rules zich aan (de) regels houden
comply with the rules, obey the rules houden aan (de) regels, zich
components of the car auto-onderdelen en -toebehoren
composition of the population bevolkingsopbouw, bevolkingssamenstelling
compulsory seat belt usage draagplicht (van autogordels)
compulsory, mandatory verplicht
concentration concentratie
concrete beton
configuration configuratie
confiscation of driving licence by police invordering van rijbewijs (door politie, die het opstuurt naar officier van justitie)
confiscation of driving licence by Public Prosecutor inhouding van rijbewijs (door officier van justitie tot rechtszitting)
conflict opponent conflictpartner, conflictpartij
conflict point conflictpunt
conflict, frontal conflict, frontaal
conflict, longitudinal conflict, langs-
conflict, parking conflict, parkeer-
conflict, pedestrian conflict, voetgangers-
conflict, single vehicle conflict, enkelvoudig
conflict, transverse conflict, dwars-
congestion congestie
congestion opstopping (verkeers-)
congestion charge kilometerheffing (maatregel London)
connecting road verbind(ings)weg
connection aansluiting
consequences gevolgen
conspicuity opvallendheid
conspicuous, striking, eye-catching opvallend
construction site bouwplaats
consultancy firm adviesbureau
consumers' organization consumentenorganisatie
contact (tyre-road) contact (band-wegdek)
container container
control bediening / besturing
controlled crossing geregelde oversteekplaats
controlled junction / intersection geregeld kruispunt, kruispunt met voorrangsregeling (verkeerslicht, voorrangsbord of stopbord)
conurbation agglomeratie
convert, transform vertalen (figuurlijk)
core data kengetallen
correct behaviour gewenst gedrag
corrosion corrosie
corrugation spoor- en ribbelvorming
cost bearer kostendrager
cost-benefit analysis kosten-batenanalyse
cost-effect ratio kosten-effectiviteitsratio
cost-effectiveness rentabiliteit
cost-effectiveness kosteneffectiviteit
country road landweg
course (of a crash) verloop (van een ongeval)
crash (SWOV, US), accident (UK) ongeval
crash barrier geleiderail (met kerende functie), niet vangrail
crash barrier voertuigkering, niet vangrail
crash criterion, collision criterion botseis, botscriterium
crash helmet motorhelm, bromfietshelm
crash helmet bromfietshelm, motorhelm
crash opponent tegenpartij
crash opponent, collision opponent (tegenpartij); crash party, collision party (neutraler) botspartner
crash rate ongevallenquotiŽnt
crash test (EU: impact test) botsproef, botstest
crash, collision botsing
crashworthiness (secondary safety) botsveiligheid (secundaire veiligheid)
crashworthy car botsveilige auto
crashworthy roadside object botsvriendelijk object
credible (credibility) geloofwaardig(heid)
credible limit geloofwaardige limiet
critical path method kritieke-padmethode (bij netwerkplanning)
critical profile kritisch profiel
cross over (the street) oversteken
cross section, cross-sectional profile dwarsprofiel
crossing oversteekplaats
crown kruin
crumple zone kreukelzone
cul-de-sac, dead-end street doodlopende weg, doodlopende straat
curriculum leerplan
curve kromme
curve (radius) boog (straal)
curved bridge brug (in een bocht)
cut in, cut in on someone snijden, iemand afsnijden
cybernetics cybernetica
cycling network fietsnetwerk
cyclist fietser
cyclist-friendly (car front) fietservriendelijk (autofront)
cyclist-only crash eenzijdig fietsongeval
cyclist-only crash enkelvoudig fietsongeval