Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
daily traffic pattern (adp) dagpatroon
damage, property schade, materiële
damping demping (van schokbrekers)
danger, hazard gevaar
dangerous action (in general); unsafe act (in scientific psychological sense) onveilige handeling
dangerous behaviour, risky behaviour onveilig gedrag
dangerous goods gevaarlijke goederen
dark adaptation donker-adaptatie
darkness duisternis
dashboard instrumentenpaneel, dashboard
dashboard / control panel / instrument panel dashboard / instrumentenpaneel
data gegevens / data / cijfers
data bank databank
data collection road network meetnet
data processing gegevensverwerking
dawn dageraad
dawn schemer (ochtend)
day dag (24 uur) / etmaal
daylight saving time (DST) zomertijd
daylight, during daglicht, bij
daytime running lights (DRLs) motorvoertuigverlichting overdag (MVO) / dagrijverlichting
de-icing salt strooizout
dead dood
death rate dodenquotiënt
decelerate uitrijden (vaart minderen)
deceleration vertraging
decision-making, decision process besluitvorming
dedicated turning lane opstelstrook
defect (of a car) mankement (aan voertuig)
deflection doorbuigen / uitbuigen
deformation deformatie, vervorming
degree of curvature kromming
delineator, delineation kantaanduiding
delivery transport besteldienst
demerit points system puntenstelsel
demonstrable, -bly aantoonbaar
dense road environment (with lots of vegetation or buildings) gesloten wegomgeving (met veel vegetatie of bebouwing)
derail ontsporen
design (niet layout) vormgeving, ontwerp
design (not layout) ontwerp (het plan)
design (infrastructure, network) ontwerpen (wegmeubilair, netwerk)
design speed ontwerpsnelheid
design standards /  -guidelines ontwerprichtlijnen
desire line verkeersstroomlijn
destination (traffic) bestemming (-sverkeer)
detection loop meetlus
detour omrijden
detour omweg
developing countries ontwikkelingslanden
development ontwikkeling
development psychology leerpsychologie
DGNM (Design Guideline Non-Motorways RONA (Richtlijn Ontwerp Niet-Autosnelwegen)
diamond interchange verkeersruit
diamond shape interchange haarlemmermeerkruising
diesel engine dieselmotor
diesel fuel dieselolie / gasolie
Different Payment for Mobility Anders Betalen voor Mobiliteit
diffraction diffractie / breking
diffusion diffusie / verstrooiing
dimension afmeting
direction indicator richtingaanwijzer
direction, driving direction rijrichting
directive (legal) richtlijn (juridisch)
dirt track / - road zandweg
disabled person invalide
disabled person gehandicapte
disc brake schijfrem
discontinuous discontinu / onderbroken
dissipation (of energy) verspreiding
distance traject (afstand)
distance afstand
distraction (or diversion) afleiding
distribution road, distributor ontsluitingsweg
distributor road (with mixed function) gebiedsontsluitingsweg (met functie verbinden/gebied ontsluiten)
ditch greppel
ditch sloot
diverging splitsen
diversion (road) wegomlegging
domestic / home & leisure accident privéongeval
doppler effect dopplereffect
double centre line dubbele asstreep
double centre line marking dubbele asmarkering, dubbele asstreep
double sided bicycle track (vrijliggend)/lane (aanliggend) (also two-sided; one-way or two-way) dubbelzijdig fietspad  (ook tweezijdig; aan weerszijden van de weg, in een of twee richtingen bereden)
draw up, draft, prepare, devise, plan, formulate ontwerpen, opstellen (van plannen, beleid)
drawbridge ophaalbrug
drifting snow opgewaaide sneeuw
drink and drug driving (without hyphens) ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs) rijden onder invloed van alcohol en/of drugs/medicijnen (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen)
drink driving, alcohol-impaired driving, driving while intoxicated (DWI), driving under the influence (DUI) rijden onder invloed van alcohol
drink-and-drug driving (with hyphens) ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs) rijden onder invloed van alcohol én drugs/medicijnen (gecombineerd) (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen)
DRIP (Dynamic Route Information Panel) drip (dynamisch route-informatiepaneel)
driver bestuurder
driver's mate bijrijder
driver, car driver (niet motorist) automobilist
driveway oprijlaan
driving and resting hours rij- en rusttijden
driving ban rijverbod
driving course / driver training / road user education rijopleiding
driving experience rijervaring
driving instructor rij-instructeur
driving licence rijbewijs
driving light, main light groot licht
driving school rijschool
driving skill rijvaardigheid (van de bestuurder)
driving strip rijloper
driving task rijtaak
driving test rijexamen
driving test rijexamen
Driving time and rest periods regulation (EC) 561/2006 Arbeidstijdenbesluit vervoer
drug verdovend middel
drug / medicine geneesmiddel
drug driving, drug-impaired driving ('drugs' often include medicines or 'legal' drugs) rijden onder invloed van drugs (en/of medicijnen) (wanneer we ook medicijnen bedoelen, deze in Engels expliciet noemen)
drugs drugs
drum brake trommelrem
drunk driver / impaired driver rijder onder invloed
drunk driver, alcohol-impaired driver beschonken bestuurder
drunkenness dronkenschap
dual carriageway dubbelbaansweg
dual carriageway (US = divided road) weg met gescheiden rijbanen
dummy (anthropometric) testpop
during daytime overdag
dusk schemer (avond)
dustcart [UK] / garbage truck [US] vuilniswagen
Dynamic Route Information Panel (DRIP) dynamisch route-informatiepaneel (drip)