Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
earmark oormerken
eccentric excentrisch
Ecodriving Het Nieuwe Rijden
Ecodriving Nieuwe Rijden, Het
edge marking (niet border line) kantstreep
edge strip kantstrook
Educational Measure on Alcohol and Driving (EMA) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
effect effect
ejection uitslingeren
elasticity veerkracht
elasticity elasticiteit
elderly people / the elderly bejaarden
electroencefalography (EEG) elektro-encefalografie (EEG)
electronics elektronica
elevated railway luchtspoorweg
elevated road verhoogde weg
emergency urgentie
emergency noodtoestand
emergency brake noodrem
emergency lane vluchtstrook
emergency services hulpdiensten
emergency telephone praatpaal
emergency vehicle reddingsvoertuig
enforce (enforcement) handhaven (-ing)
enforcement, police enforcement toezicht
enforcement, surveillance, (niet control) controle, toezicht
engine block motorblok
entry inrit, oprit (naar een erf)
entry oprit, inrit (naar een erf)
entry ramp, on ramp toerit, oprit (naar een autoweg)
environment milieu
environment, niet surroundings omgeving (van de weg of verkeersdeeldemer)
Environmental Impact Assessment (EIA) milieueffectrapportage (MER)
equality gelijkwaardigheid
equipment uitrusting
equivalent gelijkwaardig
error (behav. psychol.; unintended behaviour; error types are: slip, lapse or mistake) fout (gedragspsych.; onbedoeld gedrag)
error, unintentional violation, unintended violation (behav. psychol.; unintended action) overtreding (door onbedoeld gedrag; zie ook 'fout')
essential characteristics essentiŽle kenmerken (DV-term)
essential recognizability characteristics essentiŽle herkenbaarheidskenmerken
European Commission Europese Commissie
European regulations for the transport of hazardous substances by road Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg
evaluation, assessment evaluatie
evidential test bewijstest
excess load (vehicle) overgewicht (voertuig)
exhaust fumes uitlaatgas
exhaust pipe, tailpipe [US] uitlaat
exit uitrit (van een erf)
exit uitvoegen
exit (road) uitgang (-sweg)
exit ramp, off ramp afrit (van een autoweg)
exit road afslag
expanded bicycle streaming lane (EBSL) opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS)
experimental road / - stretch of road proeftraject
exploration of external influences (e.g. of public health or social and cultural factors) omgevingsverkenning (in de breedte, van andere beleidsterreinen zoals volksgezondheid of sociale en culturele factoren)
exposure expositie
exposure (op wegvakken uitgedrukt in 'number of motorvehicle kilometres', op kruispunten in 'number of passing vehicles') vervoersprestatie
express bus snelbus
extension uitbreiding
eye level ooghoogte
eye movement oogbeweging