Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
kerb [US = curb] stoeprand
kerb side parking / - parallel to the kerb parkeren langs de trottoirband
kerb weight leeggewicht
kerb          [US = curb] trottoirband
keyword trefwoord
killed & seriously injured gedood & ernstig gewond
Killed or Seriously Injured (KSI) doden en ernstig gewonden, dood of ernstig gewond
kilometres travelled reizigerskilometers
km/h km/uur
knee cap knieschijf
knowledge and information system kennis- en informatiesysteem
knowledge base kennisbank
knowledge dissemination kennisverspreiding
knowledge gap kennisleemte
knowledge institute kennisinstituut
knowledge management kennisbeheer
knowledge-based (behaviour; alongside 'skill-based' and 'rule-based' beredeneerd (gedrag; naast 'automatisch' en 'regelgestuurd'