Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
P+R, park & ride P+R, parkeren en reizen
paid parking betaald parkeren
parafin (oil) petroleum
parallel parking (parallel to road axis) langsparkeren (evenwijdig aan de wegas)
parapet borstwering
parapet / ballustrade brugleuning
park & ride, P+R parkeren en reizen, P+R
parked geparkeerd
parking parkeren
parking conflict parkeerconflict
parking lane parkeerstrook
parking light stadslicht
parking meter parkeermeter
parking place parkeerplaats
parking prohibited / no parking parkeren verboden
Parliament, Dutch Tweede Kamer
part of the body / body part lichaamsdeel
partial cloverleaf half klaverblad
pass driving test rijexamen halen
passenger passagier
passenger car unit (pcu), passenger car equivalent (pce) personenauto-eenheid (pae)
passenger traffic personenvervoer
passenger traffic personenvervoer (algemeen)
passenger transport beroepspersonenvervoer
passenger travel personenverkeer
passing passeren
patient days (at hospital) verpleegduur (dagen)
pavement [US = sidewalk] trottoir
pavement edge trottoirrand
pay-as-you-drive rekeningrijden
peak hour factor spitsuurfactor
peak hour lane, rush hour lane spitsstrook
peak hour traffic spitsuurintensiteit
peak traffic spitsverkeer
pedelec elektrische fiets
pedestrian voetganger
pedestrian crossing oversteekplaats voor voetgangers
pedestrian crossing voetgangersoversteekplaats
pedestrian guard rail beveiligingshek voor voetgangers
pedestrian precinct voetgangersgebied
pedestrian refuge, pedestrian island vluchtheuvel
pedestrian-friendly (car front) voetgangervriendelijk (autofront)
pedestrian-friendly car front botsveilig autofront
pedestrian-only crash eenzijdig voetgangerongeval
Pelican crossing ("pedestrian light controlled crossing") voetgangersoversteekplaats met door voetgangers geregelde stoplichten
penalty sanctie
penalty straf
perceived task capability zelf waargenomen taakbekwaamheid
perception perceptie
perception / observation waarneming
Periodic Regional Road Safety Survey (PROV) Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV)
periodic vehicle inspection, MOT test (Ministry of Transport test) [UK] apk (algemene periodieke keuring)
permanent injury blijvende gevolgen van letsel
permanent traffic education permanente verkeerseducatie
permeability doordringbaarheid
permeability doorlaatbaarheid
perpendicular parking (at right angles) haaks parkeren (loodrecht op rijbaan)
petrol [US = gas] benzine
petrol station benzinestation
petrol station tankstation
physical separation of driving directions fysieke rijrichtingscheiding
physical speed reduction measure snelheidsremmer (infrastructuur)
pile / pole paal, zuil, mast
pillion passenger duopassagier
plane vlak
point of collision aangrijpingspunt
point of collision, point of contact raakpunt (aangrijpingspunt bij botsing)
point of view, line of approach invalshoek
Poisson distribution Poissonverdeling (stat.)
polarisation polarisatie
pole zuil
pole mast
police district, constabulary politieregio
police enforcement (minder vaak surveillance) politietoezicht (algemeen, verzameling van verschillende vormen van controleactiviteiten)
police enforcement, police check politiecontrole (specifiek, op een locatie/traject)
police traffic task politieverkeerstaak
policy beleid
policy, policy-related beleids-
population inwoners
port / harbour haven
portable draagbaar
portal frame bridge / gantry bridge portaalbrug
position standpunt
possibility kans (mogelijkheid)
post distance paalafstand
post mortem autopsie
posted speed limit aangegeven limiet, plaatselijk geldende limiet
posttest nameting
powered two-wheeler gemotoriseerde tweewieler
precipitation neerslag
precondition voorwaarde
predictability voorspelbaarheid
predictability als DV-principe; anders recognizability herkenbaarheid
prefabrication voormontage, prefabricatie
preference voorkeur
prescription recept
pretest voormeting
pricing policy for road use, a different way of road use pricing prijsbeleid, kilometerheffing (beleid, maatregel; in Nederland)
pricing policy for road use, a different way of road use pricing kilometerheffing, prijsbeleid (beleid, maatregel; in Nederland)
primary safety (crash prevention) primaire veiligheid (ongevallenpreventie)
priority prioriteit
priority for cyclists and moped riders coming from the right voorrang voor langzaam verkeer van rechts
priority junction / intersection voorrangskruising
priority junction / intersection kruispunt met voorrangsregeling
private transport privévervoer
probability kans (waarschijnlijkheid)
probability of detection pakkans
probational (driver’s) licence suspension voorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid/OBM
probationary (driver's) licence suspension rijbevoegdheid, voorwaardelijk ontzegging
problem awareness probleembesef
profiled edge marking (longitudinal) (niet rumble strip) akoestische kantmarkering (lengterichting)
profiled road marking (longitudinal or transverse) akoestische markering, geprofileerde wegmarkering, ribbelmarkering (zowel dwars- als lengterichting)
profiled road marking (longitudinal or transverse) geprofileerde wegmarkering
profiled road marking (longitudinal or transverse) ribbelmarkering, geprofileerde wegmarkering, akoestische markering (zowel dwars- als lengterichting)
profilometer rijspoormeter
profilometer profielmeter (wegen)
prohibition verbod
Property Damage Only (PDO), soms Material Damage Only (MDO) Uitsluitend Materiële Schade (UMS)
property(-ies) eigenschap(pen)
protect beveiligen
protected level crossing beveiligde spoorwegovergang
protection device; safety device beveiligingsmiddel
province provincie
provincial road (managed by a provincial road authority) provinciale weg (beheerd door provincie)
provisional driving licence rijbewijs, voorlopig
provisional phase (third phase of graduated driving licence) beginnersfase (derde fase van getrapt rijbewijssysteem)
psycho-medical examination for driving test rijexamen, psychologisch en medisch onderzoek voor -
public (utility) services openbare nutsbedrijven
Public Prosecution Service Openbaar Ministerie
public road  / -highway openbare weg
public service advertising voorlichting
public service advertising campaign, PSA campaign voorlichtingscampagne
public support draagvlak
public transport (incl. taxi's) openbaar vervoer (incl. taxi's)
publicity publiciteit
punctured tyre lekke band