Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
safety veiligheid
safety belt veiligheidsgordel
safety distance  schuwafstand
safety fence, guard fence beveiligingshek, geleidingshek, -muurtje
safety glass / laminated glass / toughened glass veiligheidsglas
safety zone veiligheidszone
same direction zelfde richting
sample monster
sandy path zandpad
scooter step
screening device selectietest
sealed road, surfaced road verharde weg
searching, looking for zoekgedrag
seasonal traffic pattern seizoensverkeerspatroon
seat zitplaats
seat belt autogordel
seat belt gordel
seat belt reminder gordelverklikker
seat belt tensioner gordelspanner
seat belt wearing rate draagpercentage (autogordels)
Second Transport Structure Plan Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
secondary road secundaire weg
secondary road network onderliggend wegennet
secondary roads lagereordewegen
secondary safety (crashworthiness) secundaire veiligheid (botsveiligheid)
section control, average speed check trajectcontrole (snelheid)
selection keuze
self-assessment zelfinzicht
self-overestimation zelfoverschatting
self-reported behaviour beweerd gedrag
semi-hard shoulder semiverharde berm
semi-open road environment halfopen wegomgeving
semi-trailer oplegger
Senate Eerste Kamer
sensing and steering system waarneming en stuursysteem
sensor / detector voeler
sensor / detector sensor, voeler
separation of transport modes scheiding van verkeerssoorten
serious road injury ernstig verkeersgewonde
service area pleisterplaats
service area verzorgingsplaats langs autosnelweg
service capacity afwikkelingscapaciteit
service level afwikkelingsniveau
service road ventweg
service road, frontage road [usa] parallelweg, ventweg
service volume afwikkelingsintensiteit
set of measures maatregelenpakket
set of measures pakket (maatregelen)
settlement (costs) afhandeling (-skosten)
severity ernst
shock schok
shock absorber schokbreker
short cut, rat run sluipweg, -verkeer
shortcoming, flaw tekortkoming
shoulder wegberm
shoulder belt, diagonal seat belt schoudergordel
shoulder, road shoulder berm (zijberm, direct naast de weg)
shuttle bus (service) pendelbus
shuttle traffic pendelverkeer
side airbag zijairbag
side impact flankbotsing
side impact test botstest tegen de flank
side mirror zijspiegel
side slope talud
side underrun protection / side shields zijafscherming
sideswipe, graze / brush (collision) schamp (-botsing)
signal / traffic signal signaal
signalized junction / intersection (niet controlled or traffic light junction / intersection) kruispunt met verkeerslichten (geregeld)
signing bebording
signpost bewegwijzeringspaal
signposting bewegwijzering
silencer geluiddemper
silencer knaldemper, knalpot
simulator sickness simulatorziekte
single carriageway road enkelbaansweg
single sided bicycle track (vrijliggend)/lane (aanliggend) (also one-sided; mostly two-way) enkelzijdig fietspad (ook eenzijdig; langs een zijde van de weg, meestal in twee richtingen bereden)
single vehicle crash enkelvoudig ongeval
single-vehicle (conflict, crash) enkelvoudig (conflict, ongeval; met of zonder botsobject)
single-vehicle (conflict, crash; without a crash object) eenzijdig (conflict, ongeval; zonder botsobject)
situational state (Fuller), situation dependent state situationele toestand (Fuller)
skid slippen
skid crash slipongeval
skid resistance slipweerstand, stroefheid
skid resistance stroefheid, slipweerstand
skidded geslipt
skidding distance slipafstand
skill vaardigheid
skill-based (behaviour; alongside 'rule-based' and 'knowledge-based) automatisch (gedrag; naast 'regelgestuurd' en 'beredeneerd')
skull schedel
sleep deprivation slaaptekort
sleeper coach slaapbus
slip (behav. psychol.; unintended action, skill-based executional error) uitglijder (gedragspsych.; onbedoelde actie, onbedoelde uitvoeringsfout)
slip lane (of a roundabout) by-pass (van een rotonde)
slippery conditions (on a road) gladheid (van een weg)
slow driving stapvoets rijden
slow traffic (mopeds, bicycles, pedestrians) langzaam verkeer
smooth tread tyre / bald tyre kale band
snow (drifting) sneeuw (opgewaaide)
snow / hail sneeuw / hagel
snow chains sneeuwkettingen
snow fence sneeuwschutting
sober nuchter
sobriety nuchterheid
social coercion sociale beïnvloeding
social impact sociaal effect
soft shoulder onverharde berm
soil subsidence owing to thaw opdooi
solo driving zelfstandig rijden
somersaulted over de kop
span (time) tijdspanne
spatial ruimtelijk
spatial planning, rural and urban planning ruimtelijke ordening, ruimtelijke inrichting
Spatial Policy Document Nota Ruimte
spearhead speerpunt
special vehicles speciale voertuigen
spectacles / glasses bril
speed (high and low; niet fast speed and slow speed) snelheid (hoge en lage)
speed camera snelheidscamera
speed control snelheidsbeheersing (door bestuurder + voertuig)
speed cushion busdrempel, Berlijnse drempel
speed cushion Berlijnse drempel, busdrempel
speed enforcement (minder vaak speed control) snelheidstoezicht (algemeen, verzameling van verschillende vormen van snelheidscontrole)
speed enforcement, speed check snelheidscontrole (specifiek, op een locatie / traject)
speed hump snelheidsdrempel
speed hump verkeersdrempel
speed hump drempel (verkeers-, snelheids-)
speed limit snelheidslimiet
speed limiter snelheidsremmer, -begrenzer (in voertuig)
speed limiter /  -limiting device snelheidsbegrenzer
speed management snelheidsbeheersing (beleid)
speed pedelec speed-pedelec
speed profile snelheidsverloop
speed restriction snelheidsbeperking
speeding rijden, te hard
speeding, speeding offence snelheidsovertreding
speedometer snelheidsmeter
spinal column wervelkolom
spring voorjaar
staggered / offset junction kruispunt (bajonet -)
staggered junction bajonet-aansluiting
stainless roestvrij
standard, specification norm
standardisation standaardisatie
Start-up Programme Sustainable Safety Startprogramma Duurzaam Veilig
starting point, point of departure (niet departure point) uitgangspunt
state awareness statusonderkenning (DV-principe)
stationary stilstaand, stilstand
steer-by-wire elektromechanisch sturen
steerable stuurbaar
steering sturen
steering column stuurkolom
steering wheel stuurwiel
stiffness stijfheid
stimulation stimulatie, prikkelen
stop lamp / brake light / [US = brake lamp] remlicht
stop line stopstreep
stopping prohibition stopverbod
stopping sight distance stopzichtafstand
storage area, (bicycle -, pedestrian -) opstelruimte (voor fietsers/voetgangers)
storage lane opstelvak
straight (stretch of) road rechte weg
straight ahead rechtuit
straight ahead rechtdoor
street lighting straatverlichting
street sign straatnaambord
stress (analysis) spanning(sanalyse)
stretch of road traject (wegverbinding)
stretch of road wegdeel
stretcher brancard
structural change in a trend trendbreuk
studded tyre spijkerband
sub task subtaak
subject proefpersoon
subjective probability of detection subjectieve pakkans
subjective road safety subjectieve verkeers(on)veiligheid
substance stof (medicijnen)
suburb / outskirts voorstad
superelevation verkanting (schuinte van het wegdek in een bocht)
superstructure (of a bridge) bovenbouw (van een brug)
supplementary transport aanvullend vervoer
surface oppervlak
surfaced road, sealed road verharde weg
survey enquête
suspension wielophanging
suspension / damper vering
suspension bridge hangbrug
sustainability duurzaamheid
sustainable (materials: durable) duurzaam
Sustainable Safety Duurzaam Veilig
Sustainable Safety Indicator Duurzaam Veilig-meter
sustainably safe traffic system duurzaam veilig wegverkeer
sway, yaw vetergang
swelling zwelling
swerve uitwijken
swing bridge draaibrug
system stelsel