Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
T-junction T-kruising
tachograph tachograaf
tachograph disc tachograafschijf
tachometer toerenteller
tailboard laadklep
tailgating bumperkleven
tank lorry / -truck tankauto
tar teer
task capability (Fuller) taakbekwaamheid (Fuller)
task capability model (Fuller) taakbekwaamheidsmodel (Fuller)
task demand (Fuller) taakeis (Fuller)
task difficulty taakzwaarte
temporary (-ily) tijdelijk
temporary bridge hulpbrug
temporary bridge noodbrug
temporary circumstances tijdelijke omstandigheden
terminus eindstation
test method / test procedure beproevingsmethode
test rig rollenbank, testbank
test rig testbank, rollenbank
test track proefbaan
test tube (chemical) blaaspijpje
test, experiment proef
that part of the road surface meant only for motorized vehicles autorijloper
thaw dooi
the constant itch luis in de pels, de-
third brake light derde remlicht
three-arm junction drietakskruispunt
three-arm junction, three-legged junction drietakskruispunt
three-lane road driestrooksweg
three-legged junction, three-arm junction drietakskruispunt
three-point seat belt driepuntsgordel
three-way intersection/crossroads driesprong
throttle-by-wire elektromechanisch gas geven
through-road (irrespective of Sustainable Safety function) doorgaande weg (ongeacht Duurzaam Veilig-functie)(buiten de bebouwde kom)
through-road (with flow function) stroomweg (met functie stromen) through-road (with flow function)
through-road / major road / thoroughfare verkeersader
through-traffic doorgaand verkeer
tight profile krap profiel
time contour map isochronenkaart
time of day uur van de dag
time series tijdreeks
timetable dienstregeling
to clear snow sneeuwruimen
to commute forenzen
to cut in inhalen (te kort, snijden)
to flow stromen
to give right of way, to yield right of way, to yield voorrang verlenen/geven
to give way to the right, to yield to the right voorrang verlenen aan verkeer van rechts
to have right of way (over) voorrang hebben (op)
to merge invoegen
toll road tolweg
torsion section verkantingsovergang
Toucan crossing (joint pedestrian and bicycle crossing) oversteekplaats, gecombineerd voor zowel fietsers als voetgangers; twee-over
towing (away) slepen
town (and country) planning stedenbouw
town centre stadscentrum
town planning, urban development stadsontwikkeling
track / tracking volgen / volggedrag
track vehicle railvoertuig
tracked vehicle / caterpillar vehicle rupsvoertuig
tracking / tracks wielspoor
tractor trekker
tractor-trailer combination, articulated lorry trekker met oplegger, gelede vrachtwagen
traffic analysis verkeersanalyse
Traffic and Transport Covenants (COVER) Convenanten Verkeer en Vervoer COVER
Traffic and Transport Structure Plan Structuurschema Verkeer en Vervoer
traffic assignment verdeling van verplaatsingen over routes
traffic calmed area verkeersluw gebied
traffic calming measures (residential areas); speed reducing measures (general) snelheidsremmende maatregelen
Traffic Code (ook wel Highway Code genoemd) Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
traffic concentration / traffic density verkeersdichtheid
traffic cone pylon
traffic control verkeersregeling
traffic count verkeerstelling
traffic distribution verkeersverdeling
traffic engineering verkeerstechniek
traffic engineering verkeerskunde
traffic flow verkeersstroom
traffic flow, traffic volume verkeersintensiteit
Traffic Information System Verkeersinformatie Systeem
traffic insight verkeersinzicht
traffic island verkeerseiland, verkeersdruppel, verkeersheuvel (afhankelijk van de vorm)
traffic island verkeersheuvel, verkeerseiland, verkeersdruppel (afhankelijk van de vorm)
traffic island verkeersdruppel, verkeerseiland, verkeersheuvel (afhankelijk van de vorm)
traffic jam, congestion, queue verkeersopstopping, file
traffic law enforcement, traffic enforcement, police enforcement verkeershandhaving
traffic management verkeersregulering, verkeersmanagement
traffic management verkeersbeheersing
traffic management verkeersmanagement, verkeersregulering
traffic motivation / journey purpose /- goal reismotief
traffic operations verkeersverrichtingen
traffic order verkeersbesluit
traffic participation verkeersdeelname
traffic regulations Wegenverkeersreglement
traffic risk verkeersrisico
traffic rules verkeersregels
traffic sign verkeerszuil
traffic sign verkeersbord
traffic signal control, traffic light control verkeerslichtenregeling, verkeersregelinstallatie (VRI)
traffic signal, traffic light verkeerslicht
traffic task verkeerstaak
traffic volume verkeersaanbod
traffic warden parkeerwachter
trailer aanhangwagen
trailer hitch trekhaak
training objective leerdoel (vanuit perspectief van de docent)
tram stop tramhalte
tram track trambaan
transfer overbrenging (mechanisch)
transition curve overgangsboog
transmission overbrenging
transmission transmissie
transport vervoer
transport (means of) transportmiddel
transport company, haulage company transportbedrijf, transporteur
transport economics verkeerseconomie
transport mobility (in e.g. passenger kilometres, vehicle kilometres, tons of freight) vervoersprestatie (indicator alle mobiliteit, van bijv. reizigers, voertuigen, tonnen vracht)
transport mode, mode of transport vervoerswijze
transport on own account / private transport eigen vervoer
transport region vervoersregio
Transportation Act Wet Personenvervoer
transverse conflict dwarsconflict
transverse line dwarsstreep
transverse position dwarspositie
transverse profile dwarsdoorsnede van de weg
trip generation, traffic generation verkeersproductie
trumpet junction trompetaansluiting
trunk road, express road autoweg
tune up (engine) opvoeren (van motor)
tuning afstemmen / -ing
tunnel / viaduct tunnel / viaduct
turn off (left & right) afslaan (links & rechts)
turning circle draaicirkel
turnover parkeerruimte benutting
twilight schemer
two-lane road tweestrooksweg
two-path twee-pad
two-vehicle (conflict, crash) tweezijdig (conflict, ongeval)
two-way traffic tweerichtingsverkeer
two-wheeled vehicle tweewieler
type approval type(goed)keuring
type of crash, crash type type ongeval
type of road wegsoort
tyre band
tyre tread band profiel
tyre tred depth profieldiepte